Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

14.
oktobar
2020.
PDV

Refundacija troškova plaćenih za račun stranog lica


Prema članu 3. stav 1. Zakona o PDV predmet oporezivanja PDV su:
  1. isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti;
  2. uvoz dobara u Republiku.
Prema članu 4. stav 1. Zakona o PDV, promet dobara, u smislu ovog zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (u daljem tekstu: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno, a u skladu sa članom 5. stav 1. Zakona o PDV, promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona.

Refundacija troškova plaćenih za račun stranog lica nema elemente oporezive usluge u smislu člana 3.4 i 5. Zakona o PDV, te stoga ne podeleže plaćanju PDV.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft