Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

19.
februar
2021.
PDV

Realizacije ugovora o komisionu - otprema dobara u inostranstvo


Poreski tretman realizacije ugovora o komisionu kod kojeg vlasnik dobara prenosi dobra komisionaru, a komisionar ih otprema u inostranstvo primaocu
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-734/2020-04 od 15.01.2021. god.)

Prometom dobara smatraju se i određene radnje usmerene ka dobrima (navedene u Zakonu), koje u momentu njihovog dešavanja ne dovode do prenosa prava raspolaganja na tim dobrima, već će do prenosa ovog prava doći u nekom drugom momentu, odnosno radnje čiji krajnji rezultat ne mora da bude prenos prava raspolaganja, ali koje se po svojoj suštini, smatraju prometom dobara.

Kod ugovora o komisionu, prometom dobara smatra se prenos dobara od strane vlasnika komisionaru i od strane komisionara primaocu. Kod realizacije ovih ugovora faktički dolazi do dva prometa dobara, i to do prometa dobara od strane vlasnika komisionaru i do prometa dobara od strane komisionara primaocu, pri čemu se oba prometa dešavaju u istom momentu, tj. u momentu kada je došlo do prometa dobara od strane komisionara primaocu dobara.

U skladu sa navedenim, u slučaju realizacije ugovora o komisionu, kod kojeg vlasnik dobara prenosi dobra komisionaru, a komisionar ih otprema u inostranstvo primaocu, za promet dobara koja komisionar otprema u inostranstvo primaocu Zakonom je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza ako su ispunjeni svi uslovi propisani Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza.

Poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza za otpremanje dobara u inostranstvo u skladu sa članom 24. stav 1. tačka 2) Zakona, tj. za izvoz dobara može da ostvari obveznik PDV, ako poseduje dokaz o izvršenom izvozu dobara, tj. original ili overenu kopiju izvozne deklaracije izdate od strane nadležnog carinskog organa u skladu sa carinskim propisima, koja sadrži potvrdu da su dobra istupila sa teritorije Republike Srbije. Naime, reč je o licu koje otprema dobara u inostranstvo. Kod realizacije ugovora o komisionu otpremanje dobara u inostranstvo vrši komisionar u svoje ime, a za račun vlasnika dobara, uz napomenu da se, u skladu sa Zakonom, isporuka dobara od strane vlasnika dobara komisionaru i otpremanje dobara u inostranstvo od strane komisionara kupcu dešavaju istovremeno. Na promet dobara koji vlasnik dobara vrši komisionaru (koji ta dobra otprema u inostranstvo) ne primenjuje se poresko oslobođenje iz člana 24. stav l. tačka 2) Zakona.
Izvor 
Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, januar 2021
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft