Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

29.
januar
2020.
PDV

Rashod nastao u cilju promovisanja proizvoda


a) Poreski tretman prometa u slučaju kada obveznik PDV − distributer kafe za espreso aparate, u cilju promocije svog proizvoda, daje bez naknade povremeno različitim licima kapsule kafe za espreso aparate, pri čemu su kapsule kafe koje se daju bez naknade identične kapsulama kafe koje su namenjene prodaji i nisu obeležene kao poslovni uzorci Poreski tretman prometa u slučaju kada obveznik PDV − distributer kafe, na promotivnim lokacijama i u svrhu promocije proizvoda, prolaznicima daje, bez naknade, pripremljenu kafu u jednokratnoj ambalaži nabavljenoj za tu svrhu
b) Da li se rashod nastao u cilju promovisanja proizvoda (kafe) čiji je obveznik uvoznik i distributer, a koji obveznik u svojim poslovnim knjigama evidentira na ime reklame i propagande (saglasno propisima o računovodstvu), priznaje u poreskom bilansu?
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-29/2019-04 od 23.12.2019. god.)

Kada obveznik PDV, distributer kafe za espreso aparate, u cilju promocije svog proizvoda, daje bez naknade povremeno različitim licima kapsule kafe za espreso aparate, pojedinačne tržišne vrednosti manje od 2.000 dinara, bez PDV, pri čemu su kapsule kafe koje se daju bez naknade identične kapsulama kafe koje su namenjene prodaji i nisu obeležene kao poslovni uzorci, reč je o davanju poklona manje vrednosti u skladu sa Zakonom, što znači da obveznik PDV nema obavezu da obračuna i plati PDV po tom osnovu do vrednosti utvrđene u skladu sa članom 10. Pravilnika.

Kada obveznik PDV − distributer kafe, na promotivnim lokacijama i u svrhu promocije proizvoda, prolaznicima daje, bez naknade, pripremljenu kafu u jednokratnoj ambalaži nabavljenoj za tu svrhu, smatra se da obveznik PDV − distributer kafe pruža uslugu predaje pića za konzumaciju na licu mesta. S tim u vezi, a s obzirom da se predmetna usluga vrši u poslovne svrhe, tj. u cilju pospešivanja prodaje kapsula kafe, bez naknade, obveznik PDV − distributer kafe za predmetnu uslugu nema obavezu da obračuna i plati PDV.

Obveznik PDV − distributer kafe, uz ispunjenje uslova propisanih članom 28. Zakona, ima pravo na odbitak PDV obračunatog i plaćenog pri uvozu kapsula kafe za espreso aparate koje u svrhu prezentovanja proizvoda poklanja različitim licima kao poklone manje vrednosti, odnosno koje koristi za pružanje usluga konzumacije pića na licu mesta bez naknade, a koje su prvobitno bile namenjene prodaji i za koje je naknadno odlučeno da će biti iskorišćene u promotivne svrhe.

Pored toga, a uz ispunjenje uslova propisanih članom 28. Zakona, obveznik PDV − distributer kafe, ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu zakupa prostora i štandova za svrhu promocije proizvoda, kao i nabavke jednokratne ambalaže za degustaciju kafe, imajući u vidu da se predmetna dobra i usluge nabavljaju u cilju reklame i promocije, tj. pospešivanja prometa dobara po osnovu kojeg obveznik PDV − distributer kafe za espreso aparate, u skladu sa Zakonom, ima pravo na odbitak prethodnog poreza.
Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, decembar 2019
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft