Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

23.
decembar
2019.
PDV

Prodaja potraživanja na osnovu ugovora o faktoringu


Nastanak poreske obaveze po osnovu prijema novčanih sredstava u slučaju prodaje budućeg kratkoročnog potraživanja na osnovu ugovora o faktoringu sa regresom
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00915/2019-04 od 12.11.2019. god.)

Ako obveznik PDV − pružalac usluga, koji je za promet usluga poreski dužnik u skladu sa Zakonom, pre izvršenog prometa, odnosno izdavanja računa (kada je reč o uslugama navedenim u odredbi člana 16. tačka 2a) Zakona) naplati novčana sredstva − avans na ime naknade za promet tih usluga od primaoca usluga ili drugog lica, poreska obaveza nastaje danom naplate tih novčanih sredstava.

Kada obveznik PDV − pružalac usluga, na osnovu ugovora o faktoringu sa regresom, proda faktoru svoje buduće kratkoročno potraživanje iz ugovora o pružanju usluga, koji uplatom novčanih sredstava na ime kupovine potraživanja ispunjava svoju ugovornu obavezu u svoje ime i za svoj račun, predmetna novčana sredstva naplaćena od faktora NE SMATRAJU SE AVANSOM, što znači da po tom osnovu NE NASTAJE PORESKA OBAVEZA u skladu sa Zakonom.
Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, novembar 2019
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft