Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

4. jun 2019. Carinska tarifa Carinska vrednost istovetne robe
3. jun 2019. Devizno poslovanje Republičke administrativne takse
3. jun 2019. Spoljna trgovina NKL naoružanja i vojne opreme
9.
januar
2019.
PDV

Primena propisa o PDV


Obaveštavamo obveznike PDV da je 1. januara 2019. godine otpočela primena Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednostovde, kojim je, između ostalog, izvršena  izmena i dopuna za poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza iz člana 24. stav 1. tačka 4), ovog zakona, koje se odnosi na promet dobara koje putnik otprema u inostranstvo u svom prtljagu. popoularno nazvano "tax free".

Prema novom izmenjenom članu 24. stav 1. tačka 4) Zakona o PDV, PDV se ne plaća na  promet dobara koja putnik otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu, za nekomercijalne svrhe, ako:
 • putnik u Republici nema prebivalište ni boravište, 
 • se dobra otpremaju pre isteka tri kalendarska meseca po isteku kalendarskog meseca u kojem je izvršen promet dobara, 
 • je ukupna vrednost isporučenih dobara veća od 100 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije, uključujući PDV, 
 • obveznik PDV poseduje dokaze da je putnik otpremio dobra u inostranstvo. 
Poresko oslobođenje po ovom osnovu ne  može se ostvariti za:
 1. akcizne proizvode (to bi bili: cigarete i ostali duvanski  proizvodi; kafa;  alkoholna pića);
 2. dobra za opremanje i snabdevanje bilo kog prevoznog sredstva za privatne potrebe ( gorivo, rezerni delovi dr.)
Poresko oslobođenje po ovom osnovu obveznik PDV ostvaruje u poreskom periodu u kojem poseduje dokaze da je putnik otpremio dobra u inostranstvo.

Obveznik je dužan da obračunati PDV pri kupovini dobara vrati putniku, odnosno drugom podnosiocu zahteva ako u roku od šest meseci od dana izdavanja računa za taj promet dostavi obvezniku PDV dokaze da je putnik otpremio dobra u inostranstvo.

S tim u vezi, tom izmenom zakona dato je ovlašćenje ministru finansija da bliže uredi način i postupak ostvarivanja tog poreskog oslobođenja.

Ministar finansija, na osnovu tog ovlašćenja, bliže je uredio način i postupak ostvarivanja ovog poreskog oslobođenja kao i način i postupak povraćaja plaćenog PDV stranom državljaninu, kroz izmene i dopune Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza, koje su objavljenu u “Sl. glasniku RS”, broj 104/18, a stupile su  snagu takođe 1. januara 2019. godine. 

Način i postupak ostvarivanja ovog poreskog  oslobođenja, šta se smatra ličnim prtljagom i dokazima da je putnik otpremio dobra u inostranstvo, kao i način i postupak vraćanja PDV stranom državljaninu, uređen je novim, izmenjenim članom 5, i novododatim čl. 5a, 5b, 5v, 5g i 5d  tog pravilnika.

 

Takođe obaveštavamo obveznike PDV da je ministar finansija doneo Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV, koji je objavljen u “Sl. glasniku RS, broj 104/18, a stupio je na snagu 1. januara 2019. godine.

Pored određenih peciziranja, navedenom izmenom pravilnika propisano je da se zahtevi za refakciju PDV  na obrascima:
 1. REF 1 - Zahtev stranog obveznika za refakciju;
 2. REF 2 - Zahtev humanitarne organizacije za refakciju;
 3. REF 3A - Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju;
 4. REF 5 - Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije za refakciju,
podnose isključivo u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, a  rešenje o refakciji PDV, u elektronskom obliku.

Napominjemo da je Poreska uprava na svom sajtu objavila Korisničko upustvo za portalsku aplikaciju – Projekat Refakcija i oslobođenje od PDV, kojim je detaljno izloženo podnošenje zahteva za refakciju elektronskim putem.
 


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 104 od 28.12.2018 godine, objavljeni su 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
  • Od 1. januara 2019. godine, u skladu sa članom 24. stav 1. tačka 4) Zakona o PDV, poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog PDV odnosi se na promet dobara koja putnik otprema u inostranstvo u ličnom prtlјagu, za nekomercijalne svrhe, uz istovremenu ispunjenost propisanih sledećih uslova:
   • putnik u Republici nema prebivalište ni boravište, 
   • se dobra otpremaju pre isteka tri kalendarska meseca po isteku kalendarskog meseca u kojem je izvršen promet dobara, 
   • da je ukupna vrednost isporučenih dobara veća od 100 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije, uklјučujući PDV;
   • da obveznik PDV poseduje dokaze da je putnik otpremio dobra u inostranstvo.
Poresko oslobođenje ne odnosi se na promet dobara koja se smatraju akciznim proizvodima u skladu sa zakonom kojim se uređuju akcize.
 
Prebivalištem, odnosno boravištem smatra se mesto upisano u pasošu, ličnoj karti ili drugom dokumentu koji se u skladu sa zakonom smatra identifikacionom ispravom u Republici.
 
PDV koji je plaćen kao deo naknade za promet dobara vraća se putniku, odnosno drugom podnosiocu zahteva ako u roku od šest meseci od dana izdavanja računa za taj promet dostavi obvezniku PDV dokaze da je putnik otpremio dobra u inostranstvo. 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije 


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 060 od 03.08.2018 godine, objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDVovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 052 od 06.06.2018 godine, objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaciovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 048 od 22.06.2018 godine, objavljeni su:
 1. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog porezaovde
 2. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDVovde
 3. Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja obaveštenja o opredeljenju za obračunavanje PDV za promet investicionog zlata, sadržini računa za promet investicionog zlata i sadržini evidencije o tom prometuovde
 4. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDVovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 030 od 20.04.2018 godine, objavljen je:
 1. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednostovde
 2. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administracijiovde


Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na doatu vrednostovde
 • Predlaže se da se po posebnoj stopi PDV od 10% oporezuje promet i uvoz potpune i dopunske smeše za ishranu stoke, a ne samo kompletne krmne smeše za ishranu stoke.
 • Predlaže se propisivanje poreskog oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza za promet dobara koja se unose u slobodnu zonu, prevozne i druge usluge koje su neposredno povezane sa tim unosom i promet dobara u slobodnoj zoni, a koji se vrši stranom licu koje ima zaključen ugovor sa obveznikom PDV – korisnikom slobodne zone da ta dobra ugradi u dobra namenjena otpremanju u inostranstvo. 
 • Predlaže se da jedan od momenata za nastanak poreske obaveze za usluge povezane sa uslugama prenosa, ustupanja i davanja na korišćenje autorskih i srodnih prava, patenata, licenci, zaštitnih znakova i drugih prava intelektualne svojine, bude dan izdavanja računa. Naime, s obzirom da je za usluge prenosa, ustupanja i davanja na korišćenje autorskih i srodnih prava, patenata, licenci, zaštitnih znakova i drugih prava intelektualne svojine propisano da poreska obaveza nastaje danom kada se najranije izvrši jedna od sledećih radnji – promet, avansno plaćanje, odnosno naplata i izdavanje računa, a da je za korišćenje ovih usluga veoma često potrebna i tehnička podrška u smislu dodatnih usluga kojima se omogućava njihovo nesmetano korišćenje, predlaže se da se za usluge povezane sa uslugama prenosa, ustupanja i davanja na korišćenje autorskih i srodnih prava, patenata, licenci, zaštitnih znakova i drugih prava intelektualne svojine, izjednači nastanak poreske obaveze.
 • Predlaže se propisivanje prava na refakciju PDV stranim obveznicima koji vrše oporeziv promet dobara i usluga u Republici Srbiji za koji obavezu obračunavanja PDV ima obveznik PDV – primalac dobara i usluga. 
 • Predlaže se da se za bebe rođene zaključno sa 30. junom 2018. godine može ostvariti pravo na refundaciju PDV za hranu i opremu za bebe u skladu sa članom 56b Zakona o porezu na dodatu vrednost


U  "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 119 od 29.12.2017.godine, objavljen je Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja obaveštenja o opredeljenju za obračunavanje PDV za promet investicionog zlata, sadržini računa za promet investicionog zlata i sadržini evidencije o tom prometuovde


U  "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 119 od 29.12.2017.godine, objavljen je Pravilnik o izmenama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDVovde


Miniustarstvo finasnija - Sektor za fiskalni sistem, zauzelo je stav da se na promet i uvoza dobara, dijetetskog proizvoda - dodatka ishrani koja sadrze riblje ulje, PDV obračunava i plaća po opštoj stopi 20% obzirom da se predmetna dobra ne smatraju uljem od riba u smislu člana 23. stav 2.tačka 1) Zakona o porezu an dodtu vrednostovde


 "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 082 od 28.09.2015.godine, objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog porezaovde
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft