Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

15.
novembar
2019.
PDV

Izmene u načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja kod PDV


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 072 od 07.10.2019 godine, objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (u daljem tekstu: Izmena i dopuna zakona).  Izmena i dopuna zakona je stupila na snagu 15. oktobra 2019. godine, a primenjuje se od 1. januara 2020 godine, osim odredaba:
 • člana 7. koja se odnose na poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza;
 • poreska oslobođenja pri uvozu dobara i
 • odredaba koja sadrže ovlašćenja za donošenje podzakonskih akata, koje će se primenjivati od dana stupanja na snagu Izmene i dopune zakona.
IZMENE I DOPUNE KOJE SE PRIMENJUJU OD 15. OKTOBRA 2019. GODINE

Izmenom i dopunom zakona izvršene su izmene koje se odnose na:
 1. poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza;
 2. poreska oslobođenja pri uvozu dobara; 
Izmene kod poreskih oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza

Izmenom i dopunom zakona vrši se povećanje poreske stimulacije kod već postojećeg poreskog oslobođenja, a uvodi se i novo poresko oslobođenje za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poretza.                      
 • Povećanje poreske stimulacije vrši se kod poreskog oslobođenja iz člana 24. stav 1. tačka 1) Zakona o PDV koje se odnosi na promet dobara koja putnik otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu, za nekomercijalne svrhe.
Prema dosadašnjem članu 24. stav 1. tačka 4) Zakona o PDV, poresko oslobođenje po ovom osnovu putnik je moga o da ostvari, pored ostalih uslova, ako ukupna vrednost isporučenih dobara veća od 100 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije, uključujući PDV.

Izmenom i dopunom zakona se taj census ukupne vrednosti isporučenih dobara smanjuje na najmanje 6.000,00 dinara, odnosno računajući po trenutno  važećem srednjem kursu NBS, na oko 50 EUR.

Novina je i što se sada vrednost isporučenih dobara iskazuje u dinarima, a ne kao sada u evrima.

U cilju stimulacije korišćenja ove poreske stimulacije inostranim državljanima, Izmenom i dopunom zakona se produžuje rok u kome strani državljani mogu ostvariti ovu poresku stimulaciju sa šest na dvanaest meseci.

Pored toga, Izmenom i dopunom zakona propisuje se obaveza obvezniku PDV koji je izvršio promet dobara putniku da na njegov zahtev izda dokumentaciju na osnovu koje putnik može ostvariti povraćaj PDV u skladu sa ovim zakonom, što do sada nije slučaj.
 • Novododatom tačkom 16g) stava 1 člana 24. Zakona o PDV, poresko uslobođenje za PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza proširuje se i na promet dobara i usluga koji se vrši u okviru realizacije infrastrukturnih projekata izgradnje autoputeva za koje je posebnim zakonom utvrđen javni interes.
Izmene kod poreskih oslobođenja pri uvozu dobara

Članom 8. Izmene i dopune zakona vrši se usklađivanje odredbe člana 26. Zakona o PDV, koji uređuje poreska oslobođenja pri uvozu dobara sa novim Carinskim zakonom koji je stupio na snagu 17. juna 2019. godine 

Usklađivanje je izvršeno je: 
 1. u tački 1g) dodata je reč:„popravke“, takoda se poresko oslobođenje odnosi na uvoz dobara po osnovu zamene u garantnom roku popravke;
 2. u tački 2) koja uređuje poresko oslobođenje po osnovu uvoza dobara koja se stavljaju u carinski postupak aktivnog oplemenjivanja, brisane su reči: “sa sistemom odlaganja” tako da je izvršeno usklađivanje ovog poreskog oslobođenja sa novim Carinskim zakonom koji više ne poznaje podelu carinskog postupa aktivnog oplemenjivanja sa sistemom odlaganja i sistemom povraćaja, već samo jedinstveni postupak aktivnog oplemenjivanja.
 3. brisana je tačka 4) koja se odnosi na uvoz dobara za koja je, u okviru carinskog postupka, odobren postupak prerade pod carinskom kontrolom, a umesto toga poresko oslobođenje na uvoz dobara za posebne namene, na osnovu odluke Vlade Republike Srbije;
 4. u tački 7) za potrebe ostvarivanja poreskog oslobođenja za uvoz  dobara izvršeno je pozivanje na odredbe novog Carinskog zakona, umesto odredaba ranije važećeg Carinskig zakona.
 5. u tački 1) člana 26. koja uređuje poresko oslobođenje za uvoz dobara koja su, u skladu sa članom 24. Zakona o PDV oslobođena od plaćanja PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza. Dodata je nova tačka 16g) koja se odnosi na novouvedeno oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, a za promet dobara i usluga koji se vrši u okviru realizacije infrastrukturnih projekata izgradnje autoputeva za koje je posebnim zakonom utvrđen javni interes, tako da se i na uvoz dobara koji se vrši u okviru realizacije infrastrukturnih projekata izgradnje autoputeva za koje je posebnim zakonom utvrđen javni interes PDV ne plaća.
Izmene i dopune Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza, objavljene su u "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 080 od 08.11.2019 godine.
 


Obaveštavamo obveznike PDV da je 1. januara 2019. godine otpočela primena Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednostovde, kojim je, između ostalog, izvršena  izmena i dopuna za poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza iz člana 24. stav 1. tačka 4), ovog zakona, koje se odnosi na promet dobara koje putnik otprema u inostranstvo u svom prtljagu. popoularno nazvano "tax free".

Prema novom izmenjenom članu 24. stav 1. tačka 4) Zakona o PDV, PDV se ne plaća na  promet dobara koja putnik otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu, za nekomercijalne svrhe, ako:
 • putnik u Republici nema prebivalište ni boravište, 
 • se dobra otpremaju pre isteka tri kalendarska meseca po isteku kalendarskog meseca u kojem je izvršen promet dobara, 
 • je ukupna vrednost isporučenih dobara veća od 100 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije, uključujući PDV, 
 • obveznik PDV poseduje dokaze da je putnik otpremio dobra u inostranstvo. 
Poresko oslobođenje po ovom osnovu ne  može se ostvariti za:
 1. akcizne proizvode (to bi bili: cigarete i ostali duvanski  proizvodi; kafa;  alkoholna pića);
 2. dobra za opremanje i snabdevanje bilo kog prevoznog sredstva za privatne potrebe ( gorivo, rezerni delovi dr.)
Poresko oslobođenje po ovom osnovu obveznik PDV ostvaruje u poreskom periodu u kojem poseduje dokaze da je putnik otpremio dobra u inostranstvo.

Obveznik je dužan da obračunati PDV pri kupovini dobara vrati putniku, odnosno drugom podnosiocu zahteva ako u roku od šest meseci od dana izdavanja računa za taj promet dostavi obvezniku PDV dokaze da je putnik otpremio dobra u inostranstvo.

S tim u vezi, tom izmenom zakona dato je ovlašćenje ministru finansija da bliže uredi način i postupak ostvarivanja tog poreskog oslobođenja.

Ministar finansija, na osnovu tog ovlašćenja, bliže je uredio način i postupak ostvarivanja ovog poreskog oslobođenja kao i način i postupak povraćaja plaćenog PDV stranom državljaninu, kroz izmene i dopune Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza, koje su objavljenu u “Sl. glasniku RS”, broj 104/18, a stupile su  snagu takođe 1. januara 2019. godine. 

Način i postupak ostvarivanja ovog poreskog  oslobođenja, šta se smatra ličnim prtljagom i dokazima da je putnik otpremio dobra u inostranstvo, kao i način i postupak vraćanja PDV stranom državljaninu, uređen je novim, izmenjenim članom 5, i novododatim čl. 5a, 5b, 5v, 5g i 5d  tog pravilnika.

Takođe obaveštavamo obveznike PDV da je ministar finansija doneo Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV, koji je objavljen u “Sl. glasniku RS, broj 104/18, a stupio je na snagu 1. januara 2019. godine.

Pored određenih peciziranja, navedenom izmenom pravilnika propisano je da se zahtevi za refakciju PDV  na obrascima:
 1. REF 1 - Zahtev stranog obveznika za refakciju;
 2. REF 2 - Zahtev humanitarne organizacije za refakciju;
 3. REF 3A - Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju;
 4. REF 5 - Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije za refakciju,
podnose isključivo u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, a  rešenje o refakciji PDV, u elektronskom obliku.

Napominjemo da je Poreska uprava na svom sajtu objavila Korisničko upustvo za portalsku aplikaciju – Projekat Refakcija i oslobođenje od PDV, kojim je detaljno izloženo podnošenje zahteva za refakciju elektronskim putem.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft