Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

22.
januar
2019.
Carina

Prethodni pregled


Lice koje unosi robu u carinsko područje dužno je da robu prijavi i bez odlaganja preveze, putem, na način i u roku koji odredi carinski organ. Roba koja se doprema, mora biti obuhvaćena sažetom deklaracijom, koja se podnosi čim se roba dopremi carinskom organu i koja sadrži podatke neophodne za identifikaciju robe i podnosi se na propisanom obrascu. Međutim, carinski organ može odobriti da se kao sažeta deklaracija upotrebi trgovinska ili službena isprava, koja sadrži podatke neophodne za identifikaciju robe. Prema članu 75. Carinskog zakona, roba dopremljena carinskom organu ima status robe u privremenom smeštaju, sve dok joj se ne odredi carinski dozvoljeno postupanje ili upotreba.

Članom 67. Carinskog zakona propisano je da se po dopremanju, roba može pregledati ili uzorkovati, kako bi se za nju odredilo carinski dozvoljeno postupanje ili upotreba, a na zahtev lica koje je ovlašćeno da robi odredi carinski dozvoljeno postupanje ili upotrebu, uz odobrenje carinskog organa. 

Prema tome, nakon dopremanja, a pre određivanja carinski dozvoljenog postupanja ili upotrebe za predmetnu robu, zainteresovano lice ima pravo da zahteva prethodni pregled robe, kako bi se utvrdilo stvarno stanje stvari, a u cilju unošenja tačnih podataka u deklaraciju za postupak za koji se roba prijavljuje. 
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft