Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

17.
decembar
2018.
Carinski prekršaji

Prekršajna odgovornost nosioca odobrenja aktivnog oplemenjivanja


Postupak aktivnog oplmenjivanja prema sada važećem Carinskom zakonu koji je u primeni do početka primene novog Carinskog zakona, definisan  je kao je jedan od carinskih postupaka sa ekonomskim dejstvom, propisan odredbama od članova 143. do 156, kao i Uredbom o carinski dozvoljenom postupanju s robom.

Roba se stavlja u postupak aktivnog oplemenjivanja na osnovu podnetog zahteva carinskom organu u smislu člana 265. stav 1 tačka 2. Uredbe, nadležnom prema mestu u kome će se roba proizvoditi ili prerađivati. Nosilac odobrenja uz zahtev prilaže carinskom organu sve isprave neophodne za dobijanje odobrenja (ugovor, normativ proizvodnje, kao i druga dokumenta). Podnosilac zahteva pored navedenog je dužan da da sve podatke koji moraju biti tačni, nedvosmisleni i razumljivi, dostavi carinskom organu, kako bi isti doneo  odluku u dobrom uverenju  da će roba - dobijeni prizvod, nakon oplemenjivanja biti ponovo izvezen. Za ispravnost podnetih dokaza, odgovorno je lice koje organizuje izvođenje postupka obrade odnosno lice koje delimično ili u celosti obavlja postupak olemenjivanja.

Svako  iznošenje natačnih ili neistinitih podataka ili na bilo koji drugi način navođenje carinskog organa na pogrešan zaključak, sticanje ili pokušaj da se stekne plaćanje dažbina u manjem iznosu, preferencijalni tarifni tretman, oslobođenje od plaćanja carinskih dažbina, olakšica u plaćanju uvoznih i drugih naknada, plaćanje smanjenog iznosa, povraćaj ili otpust od plaćanja carinski dažbina ili bilo koja druga olakšica, predstavlja radnju izvršenja prekršaja iz člana 293 stav 1.  Carinskog zakona.
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft