Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

16.
septembar
2019.
Akcize

Pravo na srazmerno umanjenje plaćene akcize na reprodukcioni materijal


Ostvarivanje prava na umanjenje obračunate akcize na alkoholna pića u slučaju kada se kao reprodukcioni materijal za proizvodnju alkoholnog pića koristi drugo alkoholno piće na koje je plaćena akciza pri uvozu, pri čemu se to alkoholno piće (koje se koristi kao reprodukcioni materijal) nalazi u slobodnoj prodaji, odnosno da li obveznik akcize ima pravo na umanjenje obračunate akcize na ukupno dobijenu količinu proizvedenog alkoholnog pića ili se akciza plaća samo na razliku, s obzirom na to da se reprodukcioni materijal (alkoholno piće) nabavlja u slobodnoj prodaji, a ne neposredno od obveznika akcize − proizvođača, odnosno uvoznika 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00549/2019-04 od 10.7.2019. god.)

Propisano je da proizvođač akciznih proizvoda umanjenje obračunate akcize vrši u poreskom periodu u kojem je nastala obaveza po osnovu obračunavanja akcize na akcizne proizvode na koje se plaća akciza, uključujući i akcizne proizvode koji su u skladu sa zakonom oslobođeni plaćanja akcize, a u čijem procesu proizvodnje je upotrebljen drugi akcizni proizvod kao reprodukcioni materijal; proizvođač akciznih proizvoda umanjenje obračunate akcize vrši tako što od obračunatog iznosa akcize na akcizni proizvod odbije srazmerni iznos akcize plaćene pri nabavci reprodukcionog materijala od proizvođača, odnosno uvoznika akciznih proizvoda ili ih proizvođač sam proizvodi, odnosno uvozi, a koji se upotrebljava u proizvodnji tog proizvoda; srazmerni iznos plaćene akcize utvrđuje se na osnovu podataka o obračunatoj akcizi iz dokumenata o nabavci, odnosno proizvodnji reprodukcionogmaterijala i odgovarajućih proizvodnih normativa po vrsti akciznog proizvoda; pravo na umanjenje plaćene akcize smatra se iznos akcize iskazane u računu proizvođača, odnosno uvoznika akciznog proizvoda pri nabavci akciznog proizvoda koji se kao reprodukcioni materijal upotrebljava u proizvodnji drugog akciznog proizvoda na koji se plaća akciza.

Privredno društvo, koje kao reprodukcioni materijal za proizvodnju alkoholnog pića koristi drugo alkoholno piće na koje je plaćena akciza prilikom uvoza, pri čemu se to alkoholno piće (koje se koristi kao reprodukcioni materijal) nalazi u slobodnoj prodaji, tj. ne nabavlja se neposredno od obveznika akcize − proizvođača, odnosno uvoznika, već se nabavlja u slobodnoj prodaji, nema pravo na srazmerno umanjenje plaćene akcize na reprodukcioni materijal koji je iskorišćen u proizvodnji drugog alkoholnog pića, s obzirom na to da ne poseduje račun o nabavci alkoholnog pića (reprodukcionog materijala), u ovom slučaju, račun uvoznika, u kome je iskazana akciza, a srazmerni iznos plaćene akcize može se utvrditi samo na osnovu podataka o obračunatoj akcizi iz dokumenata o nabavci.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft