Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

10.
februar
2020.
Akcize

Pravo na refakciju akcize TNG koji se koristi za potrebe tehnološkog procesa prerade mleka


Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte − tečni naftni gas − Autogas, tarifne oznake nomenklature CT: 2711 19 00 00, koji se, prema navodima iz Bezbednosnog lista dostavljenog u prilogu, koristi i kao sirovina za hemijske procese, a dobija se namešavanjem C3 i C4 komponente iz procesa primarne i sekundarne prerade sirove nafte na rafinerijskim procesnim postrojenjima, a smešta se u sistem sa rezervoarima za skladištenje TNG-a, koji je povezan sa kotlarnicom i koristi se u industrijske svrhe, u konkretnom slučaju, za potrebe tehnološkog procesa prerade mleka, a ne kao gorivo za pogon motornih vozila 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00614/2019-04 od 13.12.2019. god.)

Ukoliko privredni subjekt, čija je registrovana delatnost uzgoj muznih krava, koja se obavlja u okviru šifre delatnosti 01.41 obuhvaćene Sektorom − A Klasifikacije delatnosti, koje u izdvojenoj jedinici obavlja delatnost prerade mleka i proizvodnje sireva, šifra delatnosti 10.51 obuhvaćene Sektorom − S Klasifikacije delatnosti, upotrebljava tečni naftni gas − Autogas, tarifne oznake nomenklature CT: 2711 19 00 00, a koji se prema sadržini Bezbednosnog lista dostavljenog u prilogu koristi i kao sirovina za hemijske procese, a dobija se namešavanjem C3 i C4 komponente iz procesa primarne i sekundarne prerade sirove nafte na rafinerijskim procesnim postrojenjima, a smešta se u sistem sa rezervoarima za skladišgenje TNG-a, koji je povezan sa kotlarnicom za potrebe tehnološkog procesa prerade mleka u izdvojenoj jedinici, odnosno u industrijske svrhe, može ostvariti pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte u industrijske svrhe, ukoliko ispunjava ostale uslove koji su propisani Zakonom I Pravilnikom.

Napominjemo da ukoliko se tečni naftni gac − Autogas, tarifne oznake nomenklature CT: 2711 19 00 00 upotrebljava kao gorivo za pogon motornih vozila, u tom slučaju ne postoji pravo na refakciju plaćene akcize u industrijske svrhe, pri čemu nadležni poreski organ u svakom konkretnom slučaju utvrđuje činjenično stanje i shodno tome postupa u okviru svoje nadležnosti.
Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, decembar 2019
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft