Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

26. februar 2020. Carina Tumačenje člana 151. Carinskog zakona
25. februar 2020. Carinska tarifa Sporazum o slobodnoj trgovini RS - EAEU
24. februar 2020. Carinska tarifa Odluke o svrstavanju Komiteta za HS SCO
20. februar 2020. Devizno poslovanje Оdluka о uslovima za držаnje dеvizе u inоstrаnstvu
6.
novembar
2019.
PDV

Pravo na refakciju PDV stranog obveznika


Pravo na refakciju PDV stranog obveznika kada obveznik PDV − prodavac derivata nafte na malo, na osnovu ugovora zaključenog sa stranim licem − izdavaocem kartica na osnovu kojih krajnji kupci derivata nafte preuzimaju isporučene derivate nafte (korporativne kartice), pri čemu je strano lice − izdavalac korporativnih kartica istovremeno i  obveznik PDV u Republici Srbiji, izvrši isporuku derivata nafte u Republici Srbiji neposredno krajnjem kupcu − imaocu korporativne kartice
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-01075/2018-04 od 20.9.2019. god.)

Na osnovu računa koji je u ime i za račun obveznika PDV − izdavaoca korporativne kartice (stranog lica) izdao njegov poreski punomoćnik i fiskalnog isečka, odnosno fiskalnog računa izdatog od strane obveznika PDV − prodavca derivata nafte na malo, strani obveznik − imalac korporativne kartice ima pravo na refakciju PDV, uz ispunjenje ostalih uslova iz člana 53. Zakonaovde. Pored toga, s obzirom da se, u konkretnom slučaju, plaćanje naknade za promet derivata nafte vrši sa računa stranog obveznika − imaoca korporativne kartice na račun obveznika PDV − izdavaoca korporativne kartice (stranog lica) koji se vode kod poslovnih banaka u inostranstvu, izvod računa stranog obveznika − imaoca korporativne kartice koji sadrži podatak da je sa tog računa izvršeno plaćanje naknade za određeni promet derivata nafte obvezniku PDV − izdavaocu korporativne kartice (stranom licu) smatra se dokazom da je račun plaćen.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft