Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

20. novembar 2019. Hemikalije Izvoz hemikalija
18. novembar 2019. Hemikalije Uvoz hemikalija
6.
novembar
2019.
PDV

Pravo na refakciju PDV stranog obveznika


Pravo na refakciju PDV stranog obveznika kada obveznik PDV − prodavac derivata nafte na malo, na osnovu ugovora zaključenog sa stranim licem − izdavaocem kartica na osnovu kojih krajnji kupci derivata nafte preuzimaju isporučene derivate nafte (korporativne kartice), pri čemu je strano lice − izdavalac korporativnih kartica istovremeno i  obveznik PDV u Republici Srbiji, izvrši isporuku derivata nafte u Republici Srbiji neposredno krajnjem kupcu − imaocu korporativne kartice
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-01075/2018-04 od 20.9.2019. god.)

Na osnovu računa koji je u ime i za račun obveznika PDV − izdavaoca korporativne kartice (stranog lica) izdao njegov poreski punomoćnik i fiskalnog isečka, odnosno fiskalnog računa izdatog od strane obveznika PDV − prodavca derivata nafte na malo, strani obveznik − imalac korporativne kartice ima pravo na refakciju PDV, uz ispunjenje ostalih uslova iz člana 53. Zakonaovde. Pored toga, s obzirom da se, u konkretnom slučaju, plaćanje naknade za promet derivata nafte vrši sa računa stranog obveznika − imaoca korporativne kartice na račun obveznika PDV − izdavaoca korporativne kartice (stranog lica) koji se vode kod poslovnih banaka u inostranstvu, izvod računa stranog obveznika − imaoca korporativne kartice koji sadrži podatak da je sa tog računa izvršeno plaćanje naknade za određeni promet derivata nafte obvezniku PDV − izdavaocu korporativne kartice (stranom licu) smatra se dokazom da je račun plaćen.
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft