Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

3.
februar
2021.
PDV

Pravo na refakciju PDV stranog obveznik


Pravo na refakciju PDV stranog obveznika u slučaju kada stranom obvezniku promet izvrši strano lice – lice sa sedištem u inostranstvu koje je odredilo poreskog punomoćnika u skladu sa članom 10a Zakona o PDV i evidentiralo se za obavezu plaćanja PDV u Republici Srbiji
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-661/2020-04 od 17.11.2020. god.)

U slučaju kada stranom obvezniku promet izvrši strano lice − lice sa sedištem u inostranstvu koje je odredilo poreskog punomoćnika u skladu sa članom 10a Zakona i evidentiralo se za obavezu plaćanja PDV u Republici Srbiji, račun za taj promet, u skladu sa Zakonom, izdaje poreski punomoćnik obveznika PDV − stranog lica u ime i za račun obveznika PDV − stranog lica. U računu za taj promet navode se, pored ostalih podataka, PIB, odnosno EBS koji je stranom licu dodeljen u Republici Srbiji i podaci o poreskom punomoćniku (naziv, odnosno ime i prezime, adresa sedišta, odnosno prebivališta i PIB, odnosno JMBG punomoćnika).

Ako je za promet koji je u Republici Srbiji izvršilo strano lice − obveznik PDV, račun izdalo to strano lice − obveznik PDV, a ne njegov poreski punomoćnik iz člana 10a Zakona, MIŠLjENjA SMO DA NISU ISPUNjENI ZAKONSKI USLOVI ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA REFAKCIJU PDV STRANOG OBVEZNIKA.
IzvorBilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, decembar 2020
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft