Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

27.
jul
2021.
PDV

Pravo na odbitak prethodnog poreza u slučaju uvoza rezervnih delova


Da li obveznik PDV – serviser može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza u slučaju kada uveze rezervne delove i po osnovu predmetnog uvoza plati PDV, pri čemu rezervne delove koristi za popravku, odnosno servis dobara u garantnom roku, odnosno van garantnog roka? 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-325/2021-04 od 21.6.2021. god.)

U slučaju kada obveznik PDV − serviser uveze rezervne delove i po osnovu predmetnog uvoza plati PDV obračunat od strane nadležnog carinskog organa, pri čemu rezervne delove koristi za popravku, odnosno servis dobara u garantnom roku, odnosno van garantnog roka, obveznik PDV − serviser ima pravo da plaćeni PDV odbije kao prethodni porez ako poseduje dokument o izvršenom uvozu dobara u kojem je iskazan PDV i dokument kojim se potvrđuje da je iskazani PDV plaćen prilikom uvoza, nezavisno od toga da li obveznik PDV ima obavezu plaćanja naknade za rezervne delove stranom licu ili je rezervne delove od stranog lica dobio bez obaveze plaćanja naknade.

Obveznik PDV može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza u roku od pet godina od isteka godine u kojoj je stekao ovo pravo.


Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft