Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

24.
septembar
2019.
PDV

Pravo kupca opreme da iskazani PDV odbije kao prethodni porez


Ako je obveznik PDV − prodavac fabrike sa pripadajućom opremom greškom izdao račun u kojem je za promet opreme iskazao PDV, da li obveznik PDV − kupac ima pravo da tako iskazani PDV odbije kao prethodni porez?
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-323/2019-04 od 10.7.2019. god.)

U skladu za Zakonom o porezu na dodatu vrednost, kada obveznik PDV izvrši promet objekta − fabrike, uz pretpostavku da je za taj promet propisano poresko oslobođenje iz člana 25. stav 2. tačka 3) Zakonaovde, i uz taj promet izvrši promet upotrebljavane opreme, promet te opreme smatra se sporednim prometom uz promet objekta. S tim u vezi, ako je obveznik PDV − prodavac fabrike sa pripadajućom opremom greškom izdao račun u kojem je za promet opreme iskazao PDV, obveznik PDV − kupac nema pravo da tako iskazani PDV odbije kao prethodni porez, s obzirom da u ovom slučaju nisu ispunjeni uslovi propisani članom 28. Zakonaovde

Kada obveznik PDV greškom obračuna PDV za promet dobara za koji je Zakonom propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza i iskaže obračunati PDV u računu koji je za taj promet izdao drugom obvezniku PDV, obveznik PDV − isporučilac dobara dužan je da tako iskazani PDV plati dok u novom računu ne ispravi iznos PDV. Obveznik PDV koji je za promet dobara iz člana 25. Zakonaovde izdao račun sa iskazanim PDV, može da ispravi taj iznos PDV ako obvezniku PDV izda novi račun u skladu sa Zakonom (u kojem, između ostalog, treba da navede odredbu Zakona na osnovu koje PDV nije obračunat). Ispravka greškom iskazanog PDV vrši se u poreskom periodu u kojem je izdat račun sa ispravljenim iznosom PDV.

Ako obveznik u računu za isporučena dobra i usluge iskaže veći PDV od onog koji u skladu sa ovim zakonom duguje, dužan je da tako iskazan PDV plati, dok u novom računu ne ispravi iznos PDV (član 44. stav 1. Zakonaovde). Prema stavu 2. istog člana Zakonaovde ispravka PDV iz stava 1. ovog člana vrši se u poreskom periodu u kojem je izdat račun sa ispravljenim iznosom PDV.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft