Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

7.
februar
2019.
PDV

Povraćaj PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe


Refundacija PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe

Obaveštavamo, roditeljei i staratelje dece koja su rođena zaključno sa  30. junom 2018. godine, da mogu podneti zahtev za refundaciju PDV po osnovu nabavke hrane i opreme za bebe u periodu od 1. jula do 31. decembra 2018. godine.

Rok za podnošenje zahteva za refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe je od 1. do18. februara 2019. godine  i reč je o  prekluzivnom roku, te da se zahtev za refundaciju ne može podneti posle 18. februara 2019 godine.

Podsećamo da je Zakonom o izmenama i dopunam Zakona o porezu na dodatu vrednost ukinuto je pravo roditelja, odnosno staratelja bebe za refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe, koja je propisana članom 56b Zakona o PDV, s tim što je prestanak ovog prava na refundaciju PDV odložen do donošenja Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom kojim će se propisati  jednokratna isplata novčanih sredstava na ime kupovine opreme za bebe. Navedeni zakon  donet je 25.12.2017. godine, a primenjuje se od 1. jula 2018. godine.  U cilju usaglašavanja sa Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom, prelaznom odredbom član 12. pomenutog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost propisano je da će se pravo na refundaciju PDV za hranu i opremu za bebe  rođene zaključno sa 30. junom 2018. godine ostvariti  u skladu sa članom 56b Zakona o PDV. 
 
Predloženim rešenjem omogućava se da se za svako dete ostvari jedno od navedenih prava u punom obimu, u zavisnosti od datuma rođenja (deca rođena do 30.6.2018 godine, preko refundacije plaćenog PDV, a deca rođena od 1. jula 2018. godine preko isplate novčanih sredstava za kupovinu hrane i opreme za bebe). Način i postupak ostvarivanja refundacije PDV-a propisan je članom 10b Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraæaj PDV i o naèinu i postupku refakcije i refundacije PDV, (u daljem tekstu: Pravilnik o refundaciji). 
Refundaciju PDV-a plaćenog pri kupovini hrane i opreme za bebe ima roditelj, odnosno staratelj bebe (u daljem tekstu: kupac hrane i opreme za bebe), pod uslovom da je:  
 • državljanin Republike Srbije,
 • sa prebivalištem na teritoriji Republike, 
 • punoletan.
Kupac hrane i opreme za bebe može ostvariti refundaciju PDV-a pod uslovima da: 
 1. je ukupan neto prihod roditelja, odnosno staratelja bebe u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za refundaciju (u ovom slučaju u 2017. godini) ostvaren u iznosu manjem od 1.081.036,19 dinara i da je ukupna imovina roditelja, odnosno staratelja bebe na koji se plaća porez na imovinu u skladu sa propisima kojima se uređuju porezi na imovinu manja od 26.350.256,84 dinara;
 2. poseduje fiskalni isečak izdat od strane prodavca u skladu sa propisom kojim se uređuju fiskalne kase. 
Navedene uslove roditelj, odnosno staratelj mora ispunjavati na dan podnošenja zahteva za refundaciju plaćenog PDV da bi stekao to pravo.

Pravo na refundaciju PDV-a limitirano je najviše do iznosa od 78.825,55 dinara za bebu starosti do dve godine, i to za dobra nabavljena do navršene prve godine starosti bebe - do iznosa od 45.043,97 dinara, a za dobra nabavljena od navršene prve do navršene druge godine bebe - u iznosu do 33,782,38 dinara, i to za kupovinu sledeće hrane i opreme za bebe: 
 • mleko za odojčad;
 • kašice;
 • krevetac;
 • kolica;
 • stolica za hranjenje;
 • stolica za kola;
 • pelene.
Pri tome, napominjemo da je članom 10b stav 3. Pravilnika o refundaciji propisano da, ako roditelj ili staratelj u prvoj godini starosti bebe ostvari refundaciju PDV-a u iznosu manjem od 45.043,97 dinara, pravo na refundaciju PDV-a u prvoj godini starosti bebe smatra se u potpunosti ostvarenim.
 
Način i postupak ostvarivanja refundacije PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe

Prema članu 10b stav 1. Pravilnika o refundaciji, kupac hrane i opreme za bebe iz člana 56b Zakona o PDV ostvaruje refundaciju PDV-a u skladu sa Zakonom, na osnovu pisanog zahteva, koji podnosi nadležnom poreskom organu. Saglasno članu 10b stav 6. Pravilnika o refundaciji, nadležni poreski organ za podnošenje zahteva za refundaciju je organizaciona jedinica Poreske uprave na čijem području podnosilac zahteva ima prebivalište.

Zahtev se podnosi se na Obrascu RFNB - Zahtev kupca hrane i opreme za bebe za refundaciju PDV, koji je odštampan uz Pravilnik o refundaciji i čini njegov sastavni deo.

Pravo na refundaciju PDV-a kupac hrane i opreme za bebe može ostvariti za dobra nabavljena od 1 jula do 31 januara 2018. godine. Ako je roditelj ili staratelj propustio da podnese  zahtev zahtev za refundaciju PDV od 1 januara  do 30. juna 2018 godine, može ovim zahtevom da obuhvati i nabavke izvršene  u periodu od 1. januara do 30. juna 2018. godine, pod uslovom da za te nabavke ispunjava uslove za refundaciju PDV.
 
Pravo na refundaciju PDV kupac hrane i opreme za bebe može ostvariti za dobra nabavljena od 1. jula do 31. decembra 2018. godine, i to:
 • čija beba u periodu 1. jula 31. decembra 2018. godine završava prvu godinu starosti, pod uslovom da 15. jula 2018. godine nije podneo zahtev za refundaciju PDV, a započinje drugu godinu starosti, može ostvariti refundaciju za prvu godinu starosti u maksimalnom iznosu od 45.043,17 dinara, dok za drugu godinu starosti može ostvariti refundaciju u iznosu od 33.782,38 dinara.
 • čija  beba u periodu 1. jula do 31. decembra 2018. godine završava drugu  godinu starosti, može ostvariti refundaciju za drugu godinu starosti u maksimalnom iznosu od 33.782,38 dinara.
Uz pisani zahtev (Obrazac RFNB) dostavljaju se:  
 1. fiskalni isečci izdati od strane prodavca hrane i opreme za bebe, u skladu sa propisima kojima se uređuju fiskalne kase, u periodu od 1.jula do 31. decembra 2018. godine i fotokopije tih fiskalnih isečaka;
 2. spisak brojeva tih fiskalnih isečaka.
Izuzetno, u slučaju kad je podnosilac zahteva usvojitelj, odnosno staratelj, pri prvom podnošenju zahteva dostavlja:
 • fotokopiju odluke nadležnog organa o usvojenju;
 • a staratelj bebe – fotokopiju odluke nadležnog organa o stavljanju pod starateljstvo.
Shodno Korisničkom upustvu u vezi sa refundacijom PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe (u daljem tekstu: Korisničko uputstvo), koje je Poreska uprava postavila na na svojoj internet stranici ( www.purs.gov.rs), ako se kupovina hrane i opreme za bebe vrši putem interneta, podnosilac zahteva za refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe od lica koje je registrovano za obavljanje delatnosti 47.91 – Trgovina na malo posredstvom pošte i interneta, može ostvariti pravo na refundaciju PDV pod zakonom propisanim uslovima ako poseduje: 
 • račun na kome je iskazan PDV kao dokaz da je izvršio kupovinu hrane i opreme za bebe;
 • document kojim se potvrđuje da je kupovina hrane i opreme za bebe izvršena putem in terneta;
 • dokaz o plaćanju računa.
Ukoliko podnosilac zahteva ne dostavi navedene dokaze, ne može se priznati pravo na refundaciju PDV.

Korisničkim upustvom je navedeno i da u situaciji kada fizičko lice – roditelj, odnosno staratelj podnosi zahtev za refundaciju PDV za kupljenu hranu i opremu za bebe (npr. za blizance, trojke, četvorke i dr.) roditelj, odnosno staratelj podnosi obrazac zahteva za svako dete i ostvaruje refundaciju PDV ukoliko ispunjava propisane uslove Zakonom o PDV, u iznosu do 45.043,17 dinara, odnosno 33.782,38 dinara za svako dete.

To znači da roditelj, odnosno staratelj, podnosi onoliki broj zahteva koji odgovara broju dece za koje se može ostvariti refundacija PDV, pri čemu se uslovi koji se odnose na visinu primanja podnosioca, kao i vrednost imovine, odnose na istog podnosioca bez obzira na broj dece za koje ostvaruje pravo na refundaciju. Računi koji se u konkretnom slučaju podnose uz zahtev, sagledavaju se u kontekstu svih zahteva shodno broju dece za jednog podnosioca.

Nadležni poreski organ, po sprovedenom postupku kontrole ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na refundaciju PDV-a, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva sa potrebnim dokazima, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši se refundacija PDV-a na račun kupca hrane i opreme za bebe. 
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft