Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

12. septembar 2019. Carinska tarifa Svrstavanje opreme
3. septembar 2019. Carina Domaća roba u slobodnoj zoni
26. avgust 2019. Veterinarska kontrola Objekti za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla
7.
februar
2019.
PDV

Potvrda o poreskom oslobođenju


Od 1. februara 2019. godine prestaje obaveza da obveznici PDV koji su ostvarili poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tač. 16a, 16b, i 16v Zakona o PDV dostavljaju Poreskoj upravi pregled potvrda o poreskom oslobođenju.

Članom 31, 36 i 41. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza, propisana je obaveza da obveznik PDV uz poresku prijavu za poreski period u kojem je ostvario poresko oslobođenje iz člna 24. stav 1. tač. 16a, 16b i 16v Zakona o PDV dostavlja pregled potvrda o poreskom oslobođenju sa podacima o  broju i datumu potvrda i vrednosti prometa dobara i usluga, odnosno uvoza dobara.

Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza, brisana je obaveza dostavljanja navedenog Pregleda potvrda o poreskom oslobođenju, sa primenom od 1. februara 2019. godine.
 
Poresko oslobođenje iz člana 16a Zakona o PDV odnosi se  za promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa ugovorima o donaciji zaključenim sa državnom zajednicom Srbija i Crna Gora, ili sa Republikom Srbijom , pod uslovom da je tim ugovorom predvbiđeno da se iz dobijenih novčanih sredstava neće plaćati troškovi poreza.

Poresko oslobođenje iz člana 16b Zakona o PDV odnosi se za promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa ugovorima o kreditu, odnosno zajmu zaključenim  između  državne zajednice Srbija i Crna Gora, ili Republike Srbije i međunarodne finsijske organizacije,državne zajednice Srbije i Crne Gore ili Republike Srbije i druge države, treće strane i međunarodne finsijske organizacije u kojim se Republika Srbija pojavljuje kao garant, odnosno kontragarant, treće strane i druge države u kojim se Republika Srbija pojavljuje kao garant, odnosno kontragarant ,pod uslovom da je tim ugovorom predviđeno da se iz dobijenih novčanih sredstava neće plaćati troškovi poreza.

Poresko oslobođenje iz člana 16v Zakona o PDV odnosi se  za promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa međunarodnim ugovorom pod uslovom da je tim ugovorom predviđeno poresko oslobođenje. 
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft