Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

20. mart 2020. Spoljna trgovina Ukinuta zabrana izvoza brašna
18. mart 2020. Pravila o poreklu robe Naknadna kontrola porekla robe
16. mart 2020. Pravila o poreklu robe Primena PEM Konvencije
12.
mart
2020.
PDV

Postupanje prvostepenog organa po drugostepenom rešenju


Postupanje prvostepenog organa po drugostepenom rešenju u pogledu donošenja novog rešenja
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00565/2019-04 od 24.01.2020. god.)

Ukoliko nadležni drugostepeni poreski organ u postupku po žalbi utvrdi da su u prvostepenom poreskom postupku činjenice nepotpuno ili pogrešno utvrđene, da se nije vodilo računa o pravilima postupka od uticaja na rešavanje poreske upravne stvari, te ukoliko nađe da bi te nedostatke brže i ekonomičnije otklonio prvostepeni poreski organ, može svojim rešenjem poništiti prvostepeni poreski upravni akt i predmet vratiti prvostepenom poreskom organu na ponovni postupak.

U tom slučaju, drugostepeni poreski organ je dužan da svojim rešenjem prvostepenom poreskom organu ukaže u kojem pogledu treba dopuniti postupak, a prvostepeni organ dužan je da u svemu postupi po drugostepenom rešenju i da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 40 dana od dana prijema drugostepenog rešenja, donese novo rešenje.

Sa druge strane, drugostepeni poreski organ može, postupajući po ponovnoj žalbi poreskog obveznika na doneto rešenje po nalogu drugostepenog organa, ako utvrdi da prvostepeni poreski organ nije u svemu postupio po drugostepenom rešenju, poštujući načelo uspešnog i kvalitetnog ostvarivanja i zaštite prava i pravnih interesa poreskih obveznika, da odluči da svojim rešenjem poništi prvostepeni poreski upravni akt i samostalno reši poresku upravnu stvar.
Izvor: Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, januar 2020
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft