Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Vesti

18.
septembar
2023.
Carina

Postupak uništenja robe pod carinskim nadzorom


Da li firma može da uništi robu - gumene rukavice, jer joj se ne isplati carinjenje?

Može, u skladu sa članom 5. Zakona o upravljanju otpadom "otpad je svaka materija ili predmet koju držalac odbacuje, namerava ili je neophodno da odbaci".

U skladu sa tim, vlasnik robe može da robu proglasi otpadom, da pribavi Izveštaj o ispitivanju otpada od ovlašćene laboratorije (ovlašćena od ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine), potom pronađe operatera (pravno lice koje poseduje dozvolu izdatu od ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine,za zbrinjavanje one vrste otpada koju vlasnik ima - otpadne gumene rukavice) sa njim sklopi Ugovor.

Dalje, pronađe pravno lice koje od ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine poseduje dozvolu za sakupljanje i transport te vrste otpada (otpadne gumene rukavice)i sa njim sklopi Ugovor. Potom predaje otpad sakupljaču, koji ga prevozi do operatere. Svi ovi u lancu (vlasnik-sakupljač/transporter-operater) popunjavaju Dokument o kretanju otpada (I deo se odnosi na vrstu otpada, II deo popunjava vlasnik otpada, III deo sakupljač/transporter IV operater) .

Kada operater na kraju popuni u obavezi je da vrati popunjen Dokument o kretanju otpada vlasniku otpada.

Ako se gumene rukavice nalaze u carinskom skladištu vlasnik/ili carinski zastupnik u njegovo ime popunjava C9 (JCI za uništenje robe) prilaže Izveštaj o ispitivanju otpada (a, ako u Izveštaju nije eksplicitno navedeno šta je potrebno uraditi sa otpadom, nego samo identifikovan otpad, vlasnik mora da pribavi i Mišljenje ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine, koje takođe prilaže uz JCI, koje će se izjasniti šta kako treba da se zbrine otpad - tj.da napiše da treba da se preda operateru te vrste otpada ...), Ugovore na uvid i svu drugu dokumentaciju propisanu carinskom propisima.

Stranka u postupku uništenja će morati da plati zbrinjavanje otpada.
Commercium.rsCopyright © 2023, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft