Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

5. novembar 2019. Bezbednost hrane Izmenjen Pravilnik o kvalitetu jaja
4. novembar 2019. Sanitarna kontrola Pravilnik o bezbednosti igračaka
2.
jul
2019.
PDV

Poreski tretman prometa usluga trgovinskog zastupanja


Poreski tretman prometa usluga trgovinskog zastupanja koje obveznik PDV vrši stranom pravnom licu
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00238/2018-04 od 14.9.2018. god.)

Promet usluga trgovinskog zastupanja koji se vrši pravnom licu sa sedištem u inostranstvu, odnosno stalnoj poslovnoj jedinici tog lica koja se ne nalazi u Republici Srbiji, nije predmet oporezivanja PDV, što znači da se po osnovu pružanja tih usluga PDV ne obračunava i ne plaća.
 


Kada obveznik PDV − privredno društvo sa sedištem u Republici Srbiji pruža usluge posredovanja kod prometa dobara koja se otpremaju iz inostranstva u Republiku Srbiju stranom pravnom licu, tj. licu koje u Republici Srbiji nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu kojoj se pruža usluga, mesto prometa tih usluga je mesto u inostranstvu u kojem se nalazi sedište primaoca usluge − poreskog obveznika iz člana 12. Zakona o PDV, odnosno mesto u inostranstvu njegove poslovne jedinice kojoj se pruža usluga. Prema tome, na naknadu za promet predmetne usluge (iznos provizije za posredovanje), PDV se ne obračunava i ne plaća.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft