Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

18.
mart
2019.
Carina

Polaganje obezbeđenja za plaćanje carinskog duga i plaćanje carinskog duga od strane trećeg lica


Ako carinski organ u skladu sa carinskim propisima zahteva polaganje obezbeđenja za plaćanje carinskog duga, to obezbeđenje, u skladu sa članom 225. Carinskog zakona, dužan je da položi dužnik ili lice koje može postati odgovorno za taj dug. Obezbeđenje za plaćanje carinskog duga uključuje i obezbeđenje plaćanja svih dažbina, taksi i naknada koje su carinski organi posebnim propisima dužni da naplaćuju prilikom uvoza i izvoza robe. Međutim, istim članom dalje je propisano da carinski organ može da odobri da drugo lice položi obezbeđenje za plaćanje carinskog duga umesto lica čija je to obaveza.

Što se pak tiče plaćanja carinskog duga, tu treba imati u vidu, najpre, član 5. stav 1. tačka 10) Carinskog zakona kojom je dužnik definisan kao svako lice koje je dužno da plati carinski dug, a u vezi sa tim još i član 267. istog zakona koji propisuje da iznos dažbina može, umesto dužnika, platiti treće lice u skladu sa propisima.                                                                     

Prema tome, imajući u vidu prethodno navedeno, obezbeđenje za plaćanje carinskog duga može položiti, odnosno, carinski dug može platiti treće lice, a ne lice čija je to obaveza u skladu sa carinskim propisima. Pri tome, još jednom treba naglasiti da preduzimanje ovih radnji u carinskom postupku, kao i deklarisanje robe za određeni carinski postupak, treba posmatrati odvojeno od pitanja vlasništva nad robom.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft