Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

19.
novembar
2019.
Devizno poslovanje

Plaćanje robe prema inostranstvu koja neće biti konačno ocarinjena na rezidenta


Plaćanje robe prema inostranstvu koja nije i neće biti konačno ocarinjena na rezidenta, kupca iz spoljnotrgovinskog ugovora, nego će biti prometovana u postupku carinskog skladištenja, u Srbiji, drugom rezidentu - na osnovu kojih dokumenata rezident vrši plaćanje robe  prema inostranstvu, odnosno da li je dovoljno priložiti ino faktura, JCI C7 (za postupak carinskog skladištenja) i Ugovor o kupoprodaji sa rezdentom kao i da li prilikom plaćanja koristimo šifru odliva 112?

Shodno odredbama Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, kojim je uvoz robe definisan kao  unošenje, dopremanje, odnosno isporuka robe sa teritorije druge države ili carinske teritorije na teritoriju Republike Srbije, u skladu sa carinskim propisima Republike Srbije, uvoz robe je nesumnjivo izvršen, te rezident ima obavezu plaćanja prema inostranstvu.

Istovremeno, carinskim propisima je dozvoljeno vršiti prеnоs prаvа svојinе nаd rоbоm kоја sе nаlаzi pоd cаrinskim nаdzоrоm, оdnоsnо nаd rоbоm kоја sе nаlаzi u pоstupku cаrinskоg sklаdištеnjа. U sklаdu s tim, dоzvоlјеnо jе vršiti prоmеt rоbе kоја sе nаlаzi u pоstupku cаrinskоg sklаdištеnjа kаkо izmеđu dоmаćih licа (u ovom slučaju, između rezidenta - uvoznika i drugog rezidenta - kupca robe), tаkо i izmеđu dоmаćеg i strаnоg licа.

Obavezu plaćanja prema nerezidentu ima rezident - uvoznik, a samo plaćanje, bez obzira na okolnost da se roba nalazi u postupku carinskog skladištenja, vrši uz korišćenje šifre osnova 112 u obavljanju platnog prometa sa inostranstvom.

Nakon toga, rezident - uvoznik, kao vlasnik robe koju je kupio od nerezidenta, može tu robu prodati drugom rezidentu - kupcu robe koja se nalazi u postupku carinskog skladištenja, s obzirom da je pomenuto prometovanje robe u skladu sa carinskim propisima, kako smo ranije i naveli. Plaćanje i naplata po osnovu prometa robe između dva rezidenta vrši se u dinarima.

Ukoliko se, pak, rezident - uvoznik i drugi rezident - kupac dogovore da rezident - uvoznik svoje dugovanje koje ima prema nerezidentu, a koje je nastalo po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog posla uvoza robe, prenese na drugog rezidenta - kupca robe, koji će izmiriti dugovanje prema nerezidentu, tada je potrebno postupiti u skladu sa članom 7. Zakona o deviznom poslovanju, odnosno zaključiti ugovor o prenosu čija je sadržina određena pomenutim članom Zakona, a rezident - uvoznik će imati i posebnu obavezu da od nerezidenta iz osnovnog posla pribavi saglasnost na prenos dugovanja obavesti o izvršenom prenosu. U tom slučaju, drugi rezident - kupac robe, kao novi dužnik nerezidenta  iz osnovnog posla, prilikom plaćanja prema inostranstvu u obavezi je da banci podnese na uvid svu komercijalnu i carinsku dokumentaciju, kao i ugovor o prenosu, zaključen u skladu sa članom 7. Zakona o deviznom poslovanju.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft