Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

25. april 2019. Carina Uvoz/izvoz medicinskih sredstava
24. april 2019. Pojednostavljeni postupci Kućno carinjenje
23. april 2019. Carinski prekršaji Naknadna kontrola i prekršajna odgovornost
22. april 2019. Bezbednost hrane Vrste hrane i način vršenja kontrole
18.
april
2019.
Carina

Plaćanje, odnosno naplata u robi, odnosno uslugama


Odluke o bližim uslovima za plaćanje, odnosno naplatu u robi, odnosno uslugama

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o izmeni Odluke o bližim uslovima za plaćanje, odnosno naplatu u robi, odnosno uslugama koja je objavljena u „Službenom glasniku RS“ broj 6/2019 od 01. februara 2019. godine.
 
Obrasci br. 1, 1-a, 2, 3 i 4, koji su odštampani uz tu odluku, zamenjuju obrascima 11-a23 i 4, koji su odštampani uz ovu odluku i čine njen sastavni deo, te da Odluka o izmeni Odluke o bližim uslovima za plaćanje, odnosno naplatu u robi, odnosno uslugama, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 9. februara 2019. godine.

Članom 87. Carinskog zakona propisano je da deklaracija, sa ispravama potrebnim radi primene propisa kojima .je uređen carinski postupak, mora da sadrži podatke neophodne za primenu propisa kojima je uređen carinski postupak za koji se roba prijavljuje.
Takođe, Prilogom 5. Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku propisan de način popunjavanja Jedinstvene carinske isprave.

Prilikom sprovođenja carinski dozvoljenog postupanja, u kom će se primeniti Odluka o bližim uslovima za plaćanje, odnosno naplatu u robi, odnosno uslugama, u smislu primene odredbe člana 87. Carinskog zakona, carinski organi su u obavezi da traže od deklaranta samo rešenje Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija kojim se odobrava kompenzacioni posao, a ne i popunjene obrasce, koji su podneti nadležno.m ministarstvu.

Ukoliko se radi o kompenzacionom poslu, ta činjenica mora da se konstatuje u rubrici 24 JCI, a u rubrici 44 JCI da se upiše broj rešenja Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija (RO4-br./gggg), kojim se odobrava kompenzacioni posao.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft