Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

1.
jul
2019.
PDV

PDV za uvoz dobara koja posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada


Osnovica za obračunavanje PDV za uvoz dobara koja posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00020/2019-04 od 21.01.2019. god.)

Na uvoz dobara (proizvoda) koja posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, PDV se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost Osnovicu za obračunavanje PDV čini vrednost uvezenih dobara utvrđena u skladu sa carinskim propisima, u koju se uračunavaju i akciza, carina i druge uvozne dažbine, ostali javni prihodi, osim PDV, kao i svi sporedni troškovi koji su nastali do prvog odredišta u Republici Srbiji.

U osnovicu za obračunavanje PDV za uvoz dobara uračunava se i iznos naknade za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, a koji carinski organ naplaćuje od fizičkih lica u skladu sa Zakonom o naknadama.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft