Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

30.
oktobar
2019.
PDV

PDV na usluge u postupku aktivnog oplemenjivanja


Poreski tretman prometa u slučaju kada obveznik PDV proizvede dobra od materijala naručioca − stranog lica, u okviru postupka aktivnog oplemenjivanja u skladu sa carinskim propisima
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-682/2019-04 od 20.9.2019. god.)

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednostovde kada obveznik PDV proizvede dobra od materijala naručioca − stranog lica, u okviru postupka aktivnog oplemenjivanja u skladu sa carinskim propisima, smatra se da je obveznik PDV pružio uslugu iz člana 5. stav 3. tačka 3)  Zakonaovde. Pod pretpostavkom da je primalac usluge strano pravno lice koje je poreski obveznik u smislu člana 12.  Zakonaovde, mestom prometa navedene usluge, u skladu sa stavom 4. istog člana, smatra se mesto u kojem primalac usluge ima sedište ili stalnu poslovnu jedinicu ako se promet usluga vrši stalnoj poslovnoj jedinici koja se ne nalazi u mestu u kojem primalac usluge ima sedište. S tim u vezi, kada je u skladu sa navedenom odredbom Zakona mesto prometa predmetne usluge u inostranstvu, obveznik PDVPRUŽALAC TE USLUGE NEMA OBAVEZU DA PO OSNOVU PRUŽANjA USLUGE OBRAČUNA PDV.

Poreski tretman prometa ako posle izvršene usluge iz člana 5. stav 3. tačka 3) Zakona o PDV, strano pravno lice (naručilac usluge) izvrši prenos prava raspolaganja na proizvedenim dobrima obvezniku PDV (pružaocu usluge), na teritoriji Republike
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-682/2019-04 od 20.9.2019. god.)

Ako posle izvršene usluge iz člana 5. stav 3. tačka 3) Zakona o porezu na dodatu vrednostovde, strano pravno lice (naručilac usluge) izvrši prenos prava raspolaganja na proizvedenim dobrima obvezniku PDV (pružaocu usluge), na teritoriji Republike, taj promet je predmet oporezivanja PDV. U slučaju kada je strano pravno lice istovremeno i obveznik PDV u Republici Srbiji, a pod pretpostavkom da nije reč o prometu koji je oslobođen PDV u skladu sa Zakonom, poreski punomoćnik stranog pravnog lica dužan je da u ime i za račun stranog pravnog lica obračuna PDV za navedeni promet i da obračunati PDV plati u skladu sa Zakonomovde

Obveznik PDV − sticalac dobara ima pravo na odbitak prethodnog poreza obračunatog za promet obveznika PDV − stranog pravnog lica u skladu sa Zakonomovde.
 
Prilikom uvoza, odnosno stavljanja u slobodan promet dobara proizvedenih u postupku aktivnog oplemenjivanja u skladu sa carinskim propisima od strane obveznika PDV – sticaoca dobara (koji je pre sticanja dobara pružio uslugu iz člana 5. stav 3. tačka 3) Zakona stranom pravnom licu), PDV se obračunava i plaća, a obveznik PDV − vlasnik, odnosno primalac dobara koja se uvoze ima pravo da PDV koji je plaćen pri uvozu odbije kao prethodni porez u skladu sa Zakona. 
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft