Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

17.
septembar
2019.
PDV

PDV kod prometa dobara korisniku slobodne zone


Poreski tretman prometa dobara koji izvrši obveznik PDV korisniku slobodne zone, u slobodnoj zoni
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-426/2019-04 od 29.7.2019. god.)

Obveznik PDV − koji izvrši predmetni promet i koji je poreski dužnik za taj promet u skladu sa Zakonom, može da ostvari predmetno poresko oslobođenje ako poseduje:
  1. dokument preduzeća koje upravlja slobodnom zonom kojim se potvrđuje da između tog preduzeća i korisnika slobodne zone − primaoca dobara postoji važeći ugovor o korišćenju slobodne zone, 
  2. račun obveznika koji vrši promet dobara u slobodnoj zoni korisniku slobodne zone − primaocu dobara i 
  3. izjavu korisnika zone da se radi o dobrima za koja bi obveznik − primalac dobara imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone.
Ako bilo koji od navedenih uslova nije ispunjen (npr. ako obveznik PDV izvrši promet korisniku slobodne zone koji nije obveznik PDV ili izvrši promet obvezniku PDV koji nije korisnik slobodne zone), oporezuje se PDV po propisanoj poreskoj stopi, a poreski dužnik za taj promet je obveznik PDV.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft