Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Vesti

1.
septembar
2023.
Devizno poslovanje

Otpis i pripis razlika na fakturisanu vrednost


Sa stanovišta propisa o deviznom poslovanju, podsećamo da su Šifarnikom osnova naplate, plaćanja i prenosa u platnom prometu sa inostranstvom (dalje: Šifarnik), koji predstavlja sastavni deo Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom (dalje: Uputstvo), propisane šifre priliva i odliva 650 i 651, u čijem opisu osnova je navedeno "Otpisi/Pripis razlika na fakturisanu vrednost". S tim u vezi, ukazujemo da mogućnost korišćenja šifara 650 i 651 postoji samo ukoliko je predmet spoljnotrgovinskog prometa roba, ali ne i kada se radi o uslugama.

Prilikom popunjavanja naloga za naplatu ili sloga 60, odnosno naloga za plaćanje ili sloga 70, u rubrici broj 12 - podaci za statistiku naloga za naplatu, odnosno rubrici broj 7 - podaci za statistiku naloga za plaćanje, korisnik naplate, odnosno nalogodavac plaćanja treba u prvom redu da upiše fakturisanu vrednost robe, odnosno iznos potraživanja ili obaveze, uz navođenje šifre osnova naplate, odnosno plaćanja, kao i opis transakcije. U slučaju postojanja otpisa ili pripisa razike u odnosu na fakturisanu vrednost robe, isto se navodi na nalozima platnog prometa sa inostranstvom sa pomenutom šifrom osnova 650 - otpis razlike na fakturisanu vrednost ili šifrom osnova 651 - pripis razlike na fakturisanu vrednost, potom broj i, eventualno, datum ugovora, knjižnog odobrenja ili drugog dokumenta kojim se dokazuje osnov nastale razlike, kao i, na kraju, iznos za koji je, shodno knjižnom odobrenju, umanjen ili uvećan fakturisani iznos. Kada se na istom nalogu platnog prometa sa inostranstvom iskazuje i vrednost robe i iznos razlike na fakturisanu vrednost, iznos koji će se realno naplatiti iz inostranstva, odnosno platiti ka inostranstvu, navodi se u rubrici "neto iznos u valuti naplate (plaćanja)".

Ovako izvršena umanjena naplata, odnosno plaćanje, ne predstavlja prekršaj propisa o deviznom poslovanju u svim slučajevima kada je razlika verodostojno dokumentovana i evidentirana na nalogu za naplatu, odnosno plaćanje u skladu s odredbama Uputstva. U suprotnom, odnosno ukoliko na nalogu ne bi bila evidentirana razlika, moguće su sledeće dve posledice:
  • rezident bi imao obavezu izveštavanja Narodne banke Srbije o nastaloj razlici u odnosu na fakturisanu vrednost kao o komercijalnom kreditu ili zajmu iz člana 4. Zakona o deviznom poslovanju, u svemu prema odredbama Odluke o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom;

  • Uputstvom je propisano da šifre priliva i odliva 650 i 651, koje se navode u rubrici 12 naloga za naplatu, odnosno rubrici 7 naloga za plaćanje, predstavljaju obavezan elemenat naloga platnog prometa sa inostranstvom, te nenavođenje šifara priliva i odliva, bez obzira na činjenicu njihovog evidentiranja u poslovnim knjigama preduzeća, predstavlja postupanje koje je suprotno odredbama Zakona o deviznom poslovanju, odnosno odredbama pomenutog Uputstva, zbog čega protiv rezidenta – pravnog lica, kao i odgovornog lica u pravnom licu, može eventualno biti pokrenut prekršajni postupak i izrečena propisana prekršajna, novčana kazna.
Na kraju, podsećamo da je Uputstvom propisano da obavezni elementi naloga platnog prometa sa inostranstvom, odnosno obavezni podaci za statistiku na nalogu za naplatu (slog 60) i nalogu za plaćanje (slog 70), obuhvataju, između ostalog, i broj, godinu i iznos fakture/profakture koja se naplaćuje/plaća. U opisu podataka koji se odnose na fakturu/profakturu koja se naplaćuje/plaća, propisano je da se isti navode za šifru osnova 112 iz Šifarnika osnova naplate, plaćanja i prenosa u platnom prometu sa inostranstvom, kao i da broj fakture treba da odgovara broju fakture koja je navedena u rubrici 44 Jedinstvene carinske isprave, u smislu Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku. Dakle, u rubriku 12 naloga za naplatu, odnosno rubriku 7 naloga za plaćanje unose se podaci koji se odnose na platnu transakciju (šifra osnova, opis transakcije i iznos potraživanja, odnosno obaveze koji se naplaćuje ili plaća), dok se u rubrike 12A naloga za naplatu, odnosno 7A naloga za plaćanje unose podaci sa fakture/profakture u slučaju kada se transakcija obavlja sa šifrom osnova 112 (broj, godina i iznos fakture), koji su samo statističke prirode i nisu od uticaja na iznos koji će biti naplaćen iz inostranstva, odnosno plaćen inostranstvu. Upravo zbog toga, odredbama Uputstva nije propisano da iznos platne transakcije, koji se navodi u rubrici 12 naloga za naplatu, odnosno rubrici 7 naloga za plaćanje, mora biti jednak iznosu fakture/profakture koji se navodi u rubrici 12A naloga za naplatu, odnosno rubrici 7A naloga za plaćanje, što posebno napominjemo za slučaj kada postoji osnovana razlika između (neto) iznosa koji se naplaćuje/plaća i iznosa koji je naveden na fakturi podnetoj u postupku.
Commercium.rsCopyright © 2023, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft