Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

26. februar 2020. Carina Tumačenje člana 151. Carinskog zakona
25. februar 2020. Carinska tarifa Sporazum o slobodnoj trgovini RS - EAEU
24. februar 2020. Carinska tarifa Odluke o svrstavanju Komiteta za HS SCO
20. februar 2020. Devizno poslovanje Оdluka о uslovima za držаnje dеvizе u inоstrаnstvu
7.
novembar
2019.
Akcize

Osnovica za obračun akcize na električnu energiju


Da li naknada za unapređenje energetske efikasnosti ulazi u osnovicu za obračun akcize na električnu energiju? 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 401-00-003354/2019-04 od 30.8.2019. god.)

Iznos naknade za unapređenje energetske efikasnosti, prema našem mišljenju, ulazi u osnovicu za obračun akcize na električnu energiju, s obzirom na to da, u skladu sa Zakonom, osnovicu za obračun akcize na električnu energiju čini cena električne energije u koju se uračunavaju svi troškovi koji su direktno vezani za isporučenu električnu energiju, uključujući i troškove koji ne zavise od potrošnje električne energije, kao i naknada za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast energetike, te, s tim u vezi, kako osnovicu naknade za unapređenje energetske efikasnosti čini isporučena količina energije i energenata izražena u mernoj jedinici, i to kWh za električnu energiju, ista ulazi u osnovicu za obračun akcize.

Prema tome, naknada za unapređenje energetske efikasnosti u računima za isporučenu električnu energiju treba da bude iskazana kao posebna stavka u računu, i to pre stavke − Osnovica za obračun akcize.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft