Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

26. februar 2020. Carina Tumačenje člana 151. Carinskog zakona
25. februar 2020. Carinska tarifa Sporazum o slobodnoj trgovini RS - EAEU
24. februar 2020. Carinska tarifa Odluke o svrstavanju Komiteta za HS SCO
20. februar 2020. Devizno poslovanje Оdluka о uslovima za držаnje dеvizе u inоstrаnstvu
8.
novembar
2019.
PDV

Oporezivanje kapitalnog dobitka nerezidentnog pravnog lica


Poreski tretman kapitalnog dobitka nerezidentnog pravnog lica – rezidenta Republike Kipar, ostvarenog prodajom udela u kapitalu rezidentnog pravnog lica
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-364/2019-04 od 16.9.2019. god.)

Kapitalni dobitak koji ostvari nerezidentno pravno lice (rezident Republike Kipar) prodajom udela u rezidentnom pravnom licu, shodno članu 13. stav 4. Ugovoraovde, oporezuje se samo u Republici Kipar.

Ovo posebno iz razloga jer se slučajevi navedeni u članu 13. st. 1, 2. i 3. Ugovoraovde (na osnovu kojih bi pravo oporezivanja, pod uslovima navedenim u tim stavovima, pripalo Republici Srbiji) ne odnose na prodaju udela u kapitalu, nego na drugu imovinu.

Međutim, kako je u članu 1. Ugovoraovde (Lica na koja se primenjuje Ugovor) navedeno da se Ugovor primenjuje samo na lica koja su rezidenti jedne ili obe države ugovornice ukazujemo da je, pre primene napred navedenog rešenja (oporezivanja kapitalnog dobitka samo u Republici Kipar), neophodno da nerezidentno pravno lice iz Republike Kipar (u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija) priloži (uz poresku prijavu) potvrdu o rezidentnosti svoje matične države rezidentnosti (u konkretnom slučaju, Republike Kipar) potpisanu i overenu od strane nadležnih organa Republike Kipar (na osnovu člana 3. − Opšte definicije, stav 1. tačka i) pod ii) Ugovoraovde, to je ministar finansija, odnosno njegov ovlašćeni predstavnik).

Status rezidenta države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, shodno članu 159a stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administracijiovde nerezident dokazuje potvrdom o rezidentnosti overenom od nadležnog organa druge države ugovornice čiji je rezident i to na posebnom obrascu ili overenom prevodu potvrde na obrascu koji propisuje nadležni organ države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (u konkretnom slučaju, na obrascu koji propisuju nadležni organi Republike Kipar).
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft