Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

19.
januar
2021.
Carina

Okončanje privremenog uvoza


Saglasno članu 187. Carinskog zakona, poseban postupak se okončava kada se roba stavljena u taj postupak ili se dobijeni proizvodi stave u novi carinski postupak, kada su izneti sa carinskog područja Republike Srbije, uništeni bez ostataka, ili ustupljeni državi u skladu sa članom 173. ovog zakona, osim za postupak tranzita i ne isključujući primenu odredbe člana 219. ovog zakona. Podsećanja radi, posebni postupci su:
  1. postupci tranzita, koji obuhvataju spoljni i unutrašnji tranzit;
  2. postupci smeštaja, koji obuhvataju carinska skladišta i slobodne zone;
  3. postupci posebne upotrebe, koji obuhvataju privremeni uvoz i upotrebu u posebne svrhe;
  4. postupci oplemenjivanja, koji obuhvataju aktivno i pasivno oplemenjivanje. 
Kada je reč o postupku privremenog uvoza, prema članu 215. Carinskog zakona, u postupku privremenog uvoza strana roba namenjena ponovnom izvozu može biti predmet posebne upotrebe na carinskom području Republike Srbije, sa potpunim ili delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina i ne podleže drugim dažbinama koje se plaćaju pri uvozu u skladu sa propisima  merama trgovinske politike, ako se njima ne zabranjuje ulazak robe na carinsko područje Republike Srbije ili izlazak iz njega.

Prema tome, imajući u vidu odredbu člana 215. Carinskog zakona, kao i člana 187. istog zakona, postupak privremenog uvoza se, po pravilu, okončava ponovnim izvozom, u kom slučaju se za  stranu robu koja se iznosi sa carinskog područja Republike Srbije nadležnom carinskom organu podnosi deklaracija za ponovni izvoz. Pri čemu, carinski propisi ne predviđaju obavezu da se roba, kroz postupak ponovnog izvoza vrati pošiljaocu, tako da nema smetnji da ta roba, po nalogu, pošiljaoca (prozvođača/vlasnika) bude upućena drugom licu. Međutim, ovu činjenicu treba imati u vidu prilikom popunjavanja deklaracije za ponovni izvoz, u skladu sa Prilogom 5deo III Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku. Posebno treba imati u vidu, kada je reč o popunjavanju rubrike 2 (Pošiljalac/Izvoznik) ove deklaracije, da je propisano da je izvoznik lice iz člana 2. stav 1. tačka 20) Uredbe, uključujući i lice poslovno nastanjeno u carinskom području Republike Srbije, koje je vlasnik robe naveden u rubrici 44, ovlastio za iznošenje robe iz carinskog područja Republike Srbije.

Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft