Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

23.
oktobar
2020.
Carina

Obračun kamate saglasno Carinskom zakonu


Obračun kamate saglasno Carinskom zakonu, kao i zahtev za preispitivanje člana 100. Carinskog zakona
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00271/2020-17 od 03.6.2020. god.)

Kada je u pitanju plaćanje carinskog duga, onda treba imati u vidu član 94. Carinskog zakona gde je propisano da dužnik plaća iznos uvoznih ili izvoznih dažbina koji odgovara carinskom dugu o kojem je obavešten u skladu sa odredbom člana 89. ovog zakona, u roku od osam dana. Zatezna kamata se zaračunava na iznos uvoznih ili izvoznih dažbina od dana isteka propisanog roka do dana plaćanja, po stopi jednakoj godišnjoj eskontnoj stopi Narodne banke Srbije, uvećanoj za 10 procentnih poena primenom prostog interesnog računa od sto. Ako carinski dug nastaje na osnovu čl. 67. ili 70. Carinskog zakona ili ako obaveštenje o carinskom dugu proizlazi iz naknadne kontrole, zatezna kamata se naplaćuje na iznos uvoznih ili izvoznih dažbina od dana kada je carinski dug nastao do dana obaveštavanja o dugu (član 100. st. 1. i 2. Carinskog zakona).

Zapisnik o utvrđenom činjeničnom stanju u postupku naknadne kontrole ne može smatrati obaveštenjem o carinskom dugu.

Rešenje doneto u carinsko-upravnom postupku, nakon sprovedene naknadne kontrole, predstavlja obaveštenje dužnika o dugu. Rešenje koje se, nakon sprovedene naknadne kontrole, donosi u carinsko-upravnom postupku, sadržaće obračunati iznos kamate na carinski dug utvrđen tim rešenjem.

Polazeći od odredbe člana 100. stav 2. Carinskog zakona kojom je propisano da ako obaveštenje o carinskom dugu proizlazi iz naknadne kontrole, ZATEZNA KAMATA SE NAPLAĆUJE NA IZNOS UVOZNIH ILI IZVOZNIH DAŽBINA, OD DANA KADA JE CARINSKI DUG NASTAO DO DANA OBAVEŠTAVANjA O DUGU, sledi zaključak da kamata treba da bude obračunata na carinski dug utvrđen rešenjem donetim u carinsko-upravnom postupku, bez obzira na činjenicu kada su deklaracije, za koje je tim rešenjem utvrđen carinski dug, prihvaćene (pre ili posle 17. juna 2019. godine). Međutim, kada je reč o obračunu zatezne kamate na carinski dug utvrđen ovim rešenjem, treba imati u vidu činjenicu da je primena novog Carinskog zakona počela 17. juna 2019. godine, a da ranije važeći Carinski zakon (čija primena je okončana 17. juna 2019. godine), za razliku od novog zakona, nije sadržao odredbu prema kojoj u slučaju da obaveštenje o carinskom dugu proizlazi iz naknadne kontrole, zatezna kamata se naplaćuje na iznos uvoznih ili izvoznih dažbina od dana kada je carinski dug nastao do dana obaveštavanja o dugu. Imajući u vidu navedeno, zatezna kamata na carinski dug utvrđen rešenjem donetim u carinsko-upravnom postupku biće obračunata samo za period od 17. juna 2019. godine do dana obaveštavanja o dugu, tj. do donošenja rešenja (za deklaracije prihvaćene pre 17. juna 2019. godine), a za deklaracije prihvaćene nakon 17. juna 2019. godine zatezna kamate biće obračunata za period od dana prihvatanja tih deklaracija do dana obaveštavanja o dugu, tj. do donošenja rešenja.

Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft