Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

13.
januar
2021.
Carina

Obračun iznosa uvoznih dažbina u postupku aktivnog oplemenjivanja


Član 73. Carinskog zakona sadrži opšte pravilo za obračun iznosa uvoznih ili izvoznih dažbina, koje glasi da se iznos uvoznih ili izvoznih dažbina obračunava na osnovu pravila za obračunavanje dažbina koja su važila za određenu robu u vreme kada je carinski dug za tu robu nastao. S druge strane, član 74. istog zakona propisuje posebna pravila za obračun iznosa uvoznih dažbina, koja se razlikuju u zavisnosti od situacije u kojoj carinski dug nastaje.

Kada je reč o postupku aktivnog oplemenjivanja, u članu 74. stav 4. Carinskog zakona propisano je da ako je carinski dug nastao za dobijene proizvode koji su rezultat postupka aktivnog oplemenjivanja, iznos uvoznih dažbina koji odgovara takvom dugu se, na zahtev deklaranta, određuje na osnovu tarifnog svrstavanja, carinske vrednosti, količine, prirode i porekla robe stavljene u postupak aktivnog oplemenjivanja u vreme prihvatanja deklaracije za tu robu.

Polazeći od Priloga 26 Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku gde je propisan način popunjavanja zahteva za izdavanje odobrenja za posebni postupak (u koji spada i aktivno oplemenjivanje), gde je kod popunjavanja rubrike 16 "Dodatne informacije" navedeno da je kod aktivnog oplemenjivanja, u slučaju nastanka carinskog duga potrebno navesti hoće li se iznos uvoznih dažbina izračunati u skladu sa članom 74. stav 4. Carinskog zakona, konkretno to bi značilo da je prilikom popunjavanja zahteva za izdavanje odobrenja za postupak aktivnog oplemenjivanja potrebno da se stranka izjasni da li želi da se obračun carinskog duga za dobijene proizvode u postupku aktivnog oplemenjivanja obračunava na osnovu člana 74. stav 4. Carinskog zakona (u kom slučaju je potrebno da to i navede u rubrici 16 zahteva), što dalje znači da će se iznos uvoznih dažbina utvrditi na osnovu tarifnog svrstavanja, carinske vrednosti, količine, prirode i porekla robe stavljene u postupak aktivnog oplemenjivanja u vreme prihvatanja deklaracije za tu robu.

U suprotnom, ukoliko se stranka ne opredeli za obračun iznos uvoznih dažbina u skladu sa članom 74. stav 4. Carinskog zakona (to ne navede u rubrici 16 zahteva), obračun uvoznih dažbina će se izvršiti u skladu sa opštim pravilom iz člana 73. Carinskog zakona, tj. na osnovu pravila za obračunavanje dažbina koja su važila za određenu robu u vreme kada je carinski dug za tu robu nastao.
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft