Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

22.
septembar
2020.
PDV

Obracun i naplata PDV u slučaju kada se robe prodaje strancu a ostaje u zemlji


  • Firma iz Bosne i Hercegovine kupuje robu u Srbiji.
  • Roba ostaje u Srbiji jer se isporučuje drugoj firmi u Srbiji.
  • Firma iz Bosne i Hercegovine ispostavlja fakturu drugoj firmi u Srbiji.
U konkretnom slučaju nema carinskog postupka jer roba ne prelazi carinsku liniju.

U transakciji prodaje robe obveznik PDV rezidenta Srbije stranom obvezniku iz Republike Bosne i Hercegovine, obračunava se i plaća PDV, s obzirom da je mesto prometa Republika Srbija. Obveznik PDV rezident Srbije obračunava PDV na naknadu izraženu u dinarima.

Obveznik PDV rezident Republike Bosne i Hercegovine pri prodaji nabavljene robe u Srbiji obvezniku PDV u Republici Srbiji ispostavlja račun izražen u valuti u skladu sa propisima Republike Bosne i Hercegovine, bez obračunavanja PDV, s obzirom da je mesto prometa Republika Srbija, odnosno za tog obveznika inostranstvo.

U skladu sa članom 10. stav 1. tačka 3) Zakona o PDV obveznik PDV primalac dobra dužan je da kao poreski dužnik obračuna PDV umesto stranog lica, u konkretnom slučaju umesto obveznika iz Republike Bosne i Hercegovine. Osnovicu za obračun PDV čini vrednost robe iskazana u stranoj valuti preračunata po srednjem kursu centralne banke, odnosno ugovoreni kurs koji važi na dan nastanka poreske obaveze. Obračunati PDV umesto stranog lica, obveznik može da odbije kao prethodni porez ako ispunjava uslove iz člana 28. Zakona o PDV.
 

Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft