Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Vesti

18.
avgust
2023.
Pravila o poreklu robe

Obaveza plaćanja carine prilikom sprovođenja postupka izvoznog carinjenja


Članom 16. Priloga A Prelaznih pravila o poreklu koja se primenjuju u preferencijalnoj trgovini između Republike Srbije i Evropske unije, počev od 6. decembra 2021. godine, propisano je sledeće:
  1. Materijali bez porekla koji se koriste u proizvodnji proizvoda koji spadaju u Glave 50–63 Harmonizovanog sistema poreklom iz Strane, za koje je dokaz o poreklu izdat ili sačinjen u skladu sa odredbama Naslova V ovog priloga, neće u strani izvoznici biti predmet povraćaja ili oslobađanja od plaćanja carine bilo koje vrste.

  2. Zabrana iz stava 1. ovog člana primenjuje se na svaki postupak kojim se predviđa povraćaj, oslobađanje ili neplaćanje, bilo delimično ili potpuno, carina ili dažbina sai stovetnim učinkom koje se u Strani izvoznici primenjuju na materijale upotrebljene u proizvodnji, ako se takav povraćaj, oslobađanje ili neplaćanje, izričito ili u praksi, primenjuje kada se proizvodi dobijeni od tih materijala izvoze, ali ne i kada se tamo zadržavaju radi domaće upotrebe.

  3. Izvoznik proizvoda na koje se odnosi dokaz o poreklu mora biti spreman da u svakom trenutku, na zahtev carinskih organa, podnese sva potrebna dokumenta kojima se dokazuje da u vezi sa materijalima bez porekla, koji su upotrebljeni u proizvodnji tih proizvoda, nije ostvaren nikakav povraćaj carine i da su sve carine ili dažbine sa istovetnim učinkom koje se primenjuju na takve materijale u stvarnosti i plaćene.

  4. Zabrana iz stava 1. ovog člana ne primenjuje se u trgovini između Strana, za proizvode koji su stekli status sa poreklom primenom kumulacije porekla predviđene članom 7. st. 4. ili 5.
U skladu sa gore navedenim odredbama člana 16. Priloga A Prelaznih pravila o poreklu, na materijale bez porekla koji se upotrebljavaju za izradu finalnih proizvoda koji se svrstavaju u glave 50 do 63. Carinske tarife (tekstil i proizvodi od tekstila), mora biti plaćena carina, izuzev u slučaju kada su proizvodi stekli status sa poreklom primenom kumulacije porekla predviđene članom 7. st. 4. ili 5.  (puna kumulacija porekla).

To praktično znači da kada je finalni proizvod svrstan u glave 50-63. Carinske tarife, materijali koji ulaze u sastav tog finalnog proizvoda podležu obavezi plaćanja carine, osim u slučaju primene pune kumulacije porekla ukoliko je ona dogovorena između strana u pitanju.

Sa druge strane, ukoliko je finalni proizvod svrstan van opsega glava 50-63. Carinske tarife, materijali koji se koriste u proizvodnji ne potpadaju pod primenu člana 16. Priloga A Prelaznih pravila o poreklu.

Dobijeni proizvodi u postupku obrade ili prerade u Republici Srbiji bi bili džemovi od jagoda (tarifni broj 2007 Carinske tarife).

U skladu sa gore navedenim, s obzirom da se dobijeni proizvodi (džemovi) svrstavaju van opsega Glava 50-63. Carinske tarife, materijali bez porekla koji bi se koristili u proizvodnji džemova ne potpadaju pod primenu člana 16. Priloga A Prelaznih pravila o poreklu, odnosno na njih se ne primenjuje obaveza plaćanja carine prilikom sprovođenja postupka izvoznog carinjenja ukoliko su ti materijali prethodno bili stavljeni u neki od postupaka kojim se predviđa povraćaj, oslobođenje ili neplaćanje, bilo delimično ili potpuno, carina ili dažbina sa istovetnim učinkom, kao što je npr. postupak aktivnog oplemenjivanja.

Prema članu 4. Priloga A Prelaznih pravila o poreklu robe (dovoljna obrada ili prerada), predmetni proizvod (džem) može da stekne preferencijalni status ukoliko je dobijen dovoljnom obradom ili preradom, odnosno kada je zadovoljen uslov naveden u Listi obrade ili prerade (Aneks II Priloga A Prelaznih pravila o poreklu robe), za tarifni broj 2007 Carinske tarife, kako je dole navedeno:
 
HS tarifni broj Naimenovanje Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porekla, koja im daje status proizvoda sa poreklom  
2007 Džemovi, slatko, voćni želei, marmelade, pire od voća ili jezgrastog voća i paste od voća ili jezgrastog voća dobijeni kuvanjem, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, u kojoj masa upotrebljenog šećera nije veća od 40% mase gotovog proizvoda  

U skladu sa gore navednim uslovom i prema navodima da se u proizvodnji finalnog proizvoda (džem) upotrebljavaju sirovine koje se svrstavaju u tarifne brojeve koji su različiti od tarifnog broja finalnog proizvoda (jagode smrznute, tarifni broj 0811 i beli kristal šećer, tarifni broj 1701 Carinske tarife), pa bi shodno tome, bio ispunjen uslov za sticanje preferencijalnog porekla finalnog proizvoda, u skladu sa Prelaznim pravilima o poreklu (uslov za tarifni broj 2007), uz pretpostavku da maseni udeo šećera bez porekla u džemu ne prelazi 40%.

Commercium.rsCopyright © 2023, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft