Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

17.
decembar
2018.
PDV

Obaveštenja o prometu sekundarnih sirovina u 2018.


Ukazujemo obveznicima PDV da je članom 51a stav 2. Zakona o PDV propisano  da je obveznik PDV dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period, dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 

 1. licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa ovim zakonom, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 
 2. poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaæanja PDV u skladu sa ovim zakonom, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

U skladu sa pomenutim članom 51a Zakona o PDV, obveznik je dužan da dostavi podatke o prometu sekundarnih sirovina i prometu poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga za period od 1 januara do 31. decembra 2018, koji su mu izvršilii lica, odnosno poljoprivrednici koji se nisu evidentirali za plažanje PDV kod Poreske uprave, odnosno koji nemaju svojstvo obveznika PDV koji je dužan da obračunava i plać PDV.


U skladu sa članom 51a stav 3. Zakona o PDV obaveštenje o tom prometu mora da sadrži sledeæe podatke: 

 1. nazivu, odnosno imenu i prezimenu i adresi lica koje je izvršilo promet sekundarnih sirovina, odnosno poljoprivrednika;
 2. PIB-u isporučioca sekoundarnih sirovina,odnosno poljoprivrednika; 
 3. iznosu izvršenog prometa, bez pripadajućih obaveza, ako se po drugim propisima plaćaju na taj  promet.

Obaveštenje sa navedenim podacima dostavljaju se zajedno sa poreskom prijavom za poslednji poreski period 2018. godine, a najkasnije do 15. januara 2019. godine.


Ako obveznik PDV ne dostavi navedeno obaveštenje Poreskoj upravi kazniće se za prekršaj iz člana 178a stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, novčanom kaznom i to:

 • pravno lice u iznosu od 100.000 do 2.000.000 dinara, a odgovorno lice u pravnom licu  u iznosu od 10.000 do 100.000 dinara;
 • preduzetnik u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara. 


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 062 od 10.08.2018 godine, objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog porezaovde

 

Ako je u jednom poreskom periodu započeto otpremanje dobara, odnosno započeto otpremanje dobara i izvršeno izvozno carinjenje dobara, a istup dobara potvrđen od strane nadležnog carinskog organa u poreskom periodu koji sledi tom poreskom periodu, poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona obveznik može da ostvari za poreski period u kojem poseduje izvoznu deklaraciju. Za poreski period u kojem je započeto otpremanje dobara, odnosno započeto otpremanje dobara i izvršeno izvozno carinjenje dobara obveznik nema obavezu da obračuna PDV.


Ako je u jednom poreskom periodu započeto otpremanje dobara, odnosno započeto otpremanje dobara i izvršeno izvozno carinjenje dobara, a istup dobara nije potvrđen od strane nadležnog carinskog organa u poreskom periodu koji sledi tom poreskom periodu, obveznik je dužan da obračuna PDV za poreski period u kojem je započeto otpremanje dobara, odnosno započeto otpremanje dobara i izvršeno izvozno carinjenje dobara.


Ako je obveznik obračunao PDV za poreski period u kojem je započeto otpremanje dobara, odnosno započeto otpremanje dobara i izvršeno izvozno carinjenje dobara u skladu sa st. 2. i 3. ovog člana, ima pravo da za poreski period u kojem poseduje izvoznu deklaraciju smanji iznos osnovice i iznos obračunatog PDV i da ostvari poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona.U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 060 od 03.08.2018 godine, objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDVovdeU "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 031 od 27.04.2018 godine, objavljena je Uredba o izmenama Uredbe o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244ovdeU "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 113 od 17.12.2017.godine, objavljeni su sledeći zakoni:

 1. Zakom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednostovde
 2. Zakom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih licaovde
 3. Zakom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građanaovde
 4. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranjeovde
 5. Zakom o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksamaovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 090 od 06.10.2017.godine, objavljen je Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDVovdeU "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 021 od 10.03..2017. objavljeni su

 1. Pravilnik o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednostovde
 2. Pravilnik o utvrđivanju usluga u vezi sa nepokretnostima za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednostovde
 3. Pravilnik o utvrđivanju prevoznih sredstava za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednostovde
 4. Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog porezaovde
 5. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitkuovde


U "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" broj 007 od 31.01.2017. objavljeni su usklađeni dinarski iznosi iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednostovdeU "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" broj 109 od 30.12.2016. objavljeni su:

 1. Pravilnik o izmenama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDVovde
 2. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDVovde


U "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" broj 108 od 29.12.2016. objavljeni su:

 1. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednostovde
 2. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administracijiovde


U "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" broj 080 od 30.09.2016. objavljen je Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDVovdeU "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" broj 011 od 11.02.2016. objavljeni su sledeći pravilnici:

 1. Pravilnik o dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDVovde
 2. Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog porezaovde


U "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" broj 112 od 30.12.2015. objavljeni su sledeći zakoni:

 1. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksamaovde
 2. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administracijiovde
 3. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih licaovde
 4. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građanaovde
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft