Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

10.
avgust
2021.
Ekologija

Novi obrasci dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu


U "Službenom glasniku Republike Srbije", broj 079 od 6. 8. 2021 godine, objavljen je Pravilnik o izmenama Pravilnika o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje.

Izmenjeni su obrasci dnevne evidencije, godišnjeg izveštaja i uputstvo za popunjavanje godišnjeg izveštaja o otpadu.


U "Službenom glasniku Republike Srbije", broj 77 od 30. jula 2021. godine, objavljena je Uredba o izmenama Uredbe o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade.

Izmenjen je član 4. Uredbe. Izemne se odnose na način vođenja dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada i obrasci 1. i 2. za vođenje evidencije.


U "Službenom glasniku Republike Srbije", broj 36 od 09. aprila 2021. godine, objavljena je Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njihovo popunjavanje.
 
Na Listu 1A - Opasan otpad, u Listu opasnog otpada čiji je uvoz zabranjen, uvršten je plastični otpad koji sadrži ili je kontaminiran  materijalim anavedenim u Aneksu I Bazelske konvencije.
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft