Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

10.
jun
2019.
Pravila o poreklu robe

Naknadna kontrola dokaza o poreklu robe


Izdavanje, overa, prilaganje i naknadna provera dokaza o poreklu za upotrebljavani kamion marke Iveco Stralis koji je kupljen u EU (Slovačka Republika) od strane firme „A“ i stavljen u slobodan promet u Srbiji uz primenu preferencijalnog režima trgovine između Republike Srbije i EU koji je u postupku naknadne kontrole dokaza o poreklu osporen
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-01200/2018-17 od 23.11.2018. god.)

Članom 16. (3) i 21 (5) Priloga I PEM Konvencije, propisano je da u postupku overe i izdavanja dokaza o poreklu, izvoznik koji podnosi zahtev za overu uverenja o kretanju robe EUR.1 ili daje „izjavu o poreklu” mora biti spreman da u svako doba na zahtev carinskih organa strane ugovornice izvoznice podnese na uvid sve odgovarajuće dokumente kojima se dokazuje poreklo proizvoda na koji se to odnosi, kao i to da su ispunjeni drugi uslovi iz ove konvencije. Drugim rečima, odgovornost za tačnost podataka o poreklu robe je na izvozniku koji je njen vlasnik, odnosno prodavac.

U postupku administrativne saradnje između carinskih organa zemlje izvoznice i zemlje uvoznice, u članu 32. Priloga I PEM Konvencije (provera dokaza o poreklu), propisano je da se naknadne provere dokaza o poreklu obavljaju nasumice ili u svakom slučaju opravdane sumnje carinskih organa strane ugovornice uvoznice u ispravnost takvih dokumenata, poreklo robe o kojoj se radi ili u ispunjenje drugih uslova iz ove konvencije. U tu svrhu, carinski organi strane ugovornice uvoznice vraćaju uverenje o kretanju robe EUR.1 ili izjavu o poreklu carinskim organima strane ugovornice izvoznice, uz navođenje razloga za proveru, gde je to potrebno. Proveru vrši carinski organ strane ugovornice izvoznice koji ima pravo da zahteva bilo koje dokaze i da sprovede bilo koji pregled izvoznikovih računa ili bilo koju drugu proveru koju smatra potrebnom. Carinski organ koji je zatražio proveru obaveštava se o rezultatima te provere što pre, a najkasnije u roku od 10 meseci. Ti rezultati moraju jasno pokazivati da li su dokumenti verodostojni i mogu li se konkretni proizvodi smatrati proizvodima sa poreklom iz jedne od strana ugovornica i da li ispunjavaju druge uslove iz ove konvencije. Ako odgovor ne sadrži podatke dovoljne za utvrđivanje verodostojnosti dokumenta o kojem je reč ili stvarnog porekla proizvoda, carinski organ koji je podneo zahtev će uskratiti pravo na povlašćeni tretman.

Iz priložene dokumentacije vidi se da je Uprava carina zbog sumnje da predmetna roba ne ispunjava uslove za sticanje statusa robe sa EU preferencijalnim poreklom, poslala zahtev carinskoj administraciji Republike Češke (u kojoj je obavljeno izvozno carinjenje) za naknadnu proveru podnetog uverenja o kretanju robe EUR.1. U odgovoru češke carinske administracije navedeno je da izvoznik nije mogao da dostavi dovoljno pratećih dokumenata koji se tiču predmetne robe i da se stoga predmetna roba za koju je izdat dokaz o poreklu EUR.1 broj xxxxxxxxx ne može smatrati robom sa poreklom iz EU, u skladu sa odredbama Priloga I PEM Konvencije. S tim u vezi, Carinarnica je pokrenula postupak naknadne dokumentarne kontrole predmetne robe u skladu sa članom 103. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 18/10, 111/12, 29/15, 108/16 i 113/17 − dr. zakon), a na osnovu prethodno izvršene naknadne provere dokaza o poreklu, u cilju pravilnog obračuna uvoznih dažbina.

Imajući u vidu prethodno izneto, u nadležnosti je postupajućeg carinskog organa da na osnovu sveobuhvatno utvrđenog činjeničnog stanja donese odgovarajuću odluku u upravnom postupku i utvrdi da li u konkretnom slučaju ima elemenata za pokretanje prekršajnog postupka.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft