Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

13. januar 2020. Carina Carinski referati
9. januar 2020. Carinska tarifa Raspodela tarifnih kvota u 2020. godini
3. januar 2020. Spoljna trgovina INCOTERMS 2020
31. decembar 2019. Carinska tarifa CT2020
21.
oktobar
2019.
Carina

NOVO u Pravilniku o popunjavanju JCI


U “Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 074 od 18. oktobra 2019. godine objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku.
 
U Prilogu 8. "Kodeks šifara za popunjavanje isprava u carinskom postupku", u delu XIV. Zakonski osnov za poreska oslobođenja i osnov naplate poreza na dodatu vrednost, unete su sledeće šifre:
 
Uvoz dobara koji se vrši u okviru realizacije infrastrukturnih projekata izgradnje autoputeva za koje je posebnim zakonom utvrđen javni interes (član 24. stav 1. tač. 16g) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 2468 
Uvoz dobara po osnovu popravke u garantnom roku (član 26. stav 1. tačka 1g) Zakona o porezu na dodatu vrednost)  2590
Uvoz dobara za posebne namene, na osnovu Odluke Vlade (član 26. stav 1. tačka 4) Zakona o porezu na dodatu vrednost)  2617


U “Službenom glasniku RS“ broj 51/19 od 19. jula 2019. godine objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku.

Osnovni tekst Pravilnika donet je na osnovu člana 144. Carinskog zakona, objavljen u “Službenom glasniku RS“ broj 42/19 i u primeni je od 17. juna 2019. godine.

Dopuna Pravilnika je urađena na zahtev Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, radi primene Pravilnika o međunarodnoj potvrdi (sertifikatu) o ulovu i listi proizvoda ribarstva za koje nisu potrebne međunarodne potvrde (sertifikati) o ulovuovde, kojim se bliže propisuje obrazac međunarodne potvrde (sertifikata) o ulovu, obrazac međunarodne potvrde za reeksport (sertifikat za reeksport) i obrazac potvrde da su proizvodi ribarstva u skladu sa međunarodnom potvrdom (sertifikatom) o ulovu, način vođenja evidencije o tim potvrdama, kao i lista proizvoda ribarstva za koje nisu potrebne potvrde.

S tim u vezi, u Prilogu 8 - Kodeks šifara, koji je sastavni deo Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku, u Delu XXIV. Priložene isprave i dodatne informacije, dodate su dve nove šifre I86 u tački 4 (Zahtevi i izjave) i U86 u tački 6 (Uverenja o poreklu robe i druga uverenja).

Pravilnik o dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku RS“ – 27. jula 2019. godine.


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 030 od 25.4.2019 godine, objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku.
 
III. NAČIN POPUNjAVANjA RUBRIKA JCI ZA IZVOZ, PONOVNI IZVOZ, PRIVREMENI IZVOZ ROBE I PASIVNO OPLEMENjIVANjE 
 
Rubrika 22 (Valuta i ukupan iznos iz fakture) popunjava se tako što se upisuje:
  • u prvu podelu – šifra valute iz Kodeksa šifara;
  • u drugu podelu – ukupan iznos iz fakture koji se naplaćuje od stranog kupca, zaokružen na dva decimalna mesta.
U deklaraciji za privremeni izvoz, odnosno pasivno oplemenjivanje, u drugu podelu upisuje se vrednost robe, bez obzira što faktura neće biti plaćena.

U deklaraciji za ponovni izvoz robe uvezene radi aktivnog oplemenjivanja, u drugu podelu se upisuje ukupan iznos iz fakture koji se sastoji od vrednosti domaćeg ugrađenog materijala i vrednosti usluga, u slučaju kada se roba isporučuje direktno vlasniku robe. U slučaju kad se roba direktno isporučuje trećem licu, po nalogu vlasnika robe, upisuje se ukupan iznos iz fakture, odnosno proforma fakture vlasnika robe prema tom trećem licu..."
 
U rubriku 42 (Cena robe) upisuje se iznos u valuti iz prve podele rubrike 22 za robu prijavljenu u naimenovanju, zaokružen na dva decimalna mesta.

Prilikom ponovnog izvoza proizvoda dobijenih pri aktivnom oplemenjivanju, upisuje se iznos koji je jednak dodatoj vrednosti (vrednost usluga i domaćeg materijala), u slučaju kada se roba isporučuje direktno vlasniku robe. U slučaju kad se roba direktno isporučuje trećem licu, po nalogu vlasnika robe, upisuje se ukupan iznos iz fakture, odnosno proforma fakture vlasnika robe prema tom trećem licu. 
 


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 003 od 18.1.2019 godine, objavljen je Pravilnik o izmeni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku.

Vrše se sledeće izmene: 

U Prilogu 8. „Kodeks šifara za popunjavanje isprava u carinskom postupku” 

u delu „X. Jedinice mere” reči:
  • „1000 litara XTˮ brišu se.
U delu „XX. Vrste dažbina” reči: 
  • Naknada za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte” 
zamenjuju se rečima:
  • Naknada za formiranje i održavanje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte”, 
a posle reči:
  • Naknada za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte 16ˮ
dodaju se reči:
  • Naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada 17ˮ. 


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 086 od 09.11.2018 godine, objavljen je Pravilnik o izmeni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupkuovde
 
Vrše se sledeće izmene:

1) U Prilogu 5. „Popunjavanje jedinstvene carinske ispraveˮ, u delu „II Način popunjavanja rubrika JCI za tranzit robeˮ, u rubrici 50 (Principal), stav 2. menja se i glasi: „U preostali prostor upisuje se ime i prezime ovlašćenog lica, mesto, datum i potpis.ˮ

U rubrici 54 (mesto i datum – potpis i ime deklaranta/zastupnika), stav 2. menja se i glasi: „Ako je deklarant/zastupnik pravno lice, u rubriku 54 se upisuje naziv i adresa firme, ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu i svojeručni potpis.ˮ

U delu „III Način popunjavanja rubrika JCI za izvoz, ponovni izvoz, privremeni izvoz robe i pasivno oplemenjivanjeˮ, u rubrici 54 (mesto i datum – potpis i ime deklaranta/zastupnika), stav 2. menja se i glasi: „Ako je deklarant/zastupnik pravno lice, u rubriku 54 se upisuje naziv i adresa firme, ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu i svojeručni potpis.ˮ

U delu „IV Način popunjavanja rubrika JCI za stavljanje robe u slobodan promet, privremeni uvoz, aktivno oplemenjivanje, ponovni uvoz, preradu pod carinskom kontrolom, carinsko skladištenje i uništenje robeˮ, u rubrici 54 (mesto i datum – potpis i ime deklaranta/zastupnika), stav 2. menja se i glasi: „Ako je deklarant/zastupnik pravno lice, u rubriku 54 se upisuje naziv i adresa firme, ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu i svojeručni potpis.ˮ

2)  U Prilogu 19. „Način popunjavanja rubrika sažete deklaracije za privremeni smeštajˮ, reči: „Ako je podnosilac pravno lice stavlja otisak službenog pečata.ˮ brišu se.

3) U Prilogu 22. „Korišćenje seta obrasca deklaracije o carinskoj vrednostiˮ, u pododeljku: „Način popunjavanja rubrika deklaracije o carinskoj vrednostiˮ, reči: „Ako je deklarant/zastupnik pravno lice, u ovu rubriku se upisuje i funkcija odgovornog lica i stavlja otisak službenog pečataˮ, zamenjuju se rečima: „Ako je deklarant/zastupnik pravno lice, u ovu rubriku se upisuje i funkcija odgovornog lica.ˮ

4) U Prilogu 25. u obrascima „Zahteva za izdavanje odobrenja za korišćenje carinskog postupka ekonomskim dejstvom/stavljanje robe u posebnu upotrebu”, „Zahteva za izdavanje odobrenja za rad carinskog skladišta ili primene postupka u skladištu tipa E (Dodatni obrazac)”, „Zahteva za izdavanje odobrenja za postupak aktivnog oplemenjivanja (Dodatni obrazac)ˮ i „Zahteva za izdavanje odobrenja za postupak pasivnog oplemenjivanja (Dodatni obrazac)ˮ koji su odštampani uz Pravilnik, zamenjuju se novim obrascima koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

5) U Prilogu 26. „Način popunjavanja zahteva za izdavanje odobrenja za korišćenje carinskog postupka sa ekonomskim dejstvomˮ, reči: „U rubriku 17 upisuje se datum podnošenja obrasca, ime i potpis ovlašćenog lica, naziv firme podnosioca obrasca i stavlja se otisak službenog pečataˮ zamenjuju se rečima: „U rubriku 17 upisuje se datum podnošenja obrasca, ime i potpis ovlašćenog lica i naziv firme podnosioca obrasca.ˮ 


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 069 od 14.09.2018 godine, objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupkuovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 044 od 08.06.2018 godine,
objavljen je Pravilnik o izmeni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupkuovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 117 od 27.12.2017. godine, objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupkuovde 


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 096 od 27.10.2017. godine, objavljeni su:
  1. Pravilnik o dopuni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupakaovde
  2. Pravilnik o dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupkuovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 083 od 15.09.2017. godine, objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupkuovde

Akt Uprave carina 148-03-030-01-393/2017ovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 069 od 14.07.2017. godine, objavljen je Pravilnik o izmeni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupkuovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 046 od 12.05.2017. godine, objavljen je Pravilnik o izmeni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupkuovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 008 od 03.02.2017. godine, objavlje je Pravilnik  o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupkuovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 088 od 23.10.2015. godine, objavlje ne Pravilnik o dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupkuovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 056 od 26.06.2015.godine, objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupkuovde
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft