Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

18.
decembar
2020.
Spoljna trgovina

Kompenzacioni poslovi


Bliže uređujući  plaćanje, odnosno naplatu u robi i uslugama, a na osnovu člana 37. stav 2. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, Vlada Republike Srbije donela je Odluku o izmenama Odluke o bližim uslovima za plaćanje, odnosno naplatu u robi, odnosno uslugama, koja je objavljena 11. decembra 2020. godine u “Službenom glasniku Republike Srbije” broj 149.

Aktuelnim izmenama odredaba Odluke o bližim uslovima za plaćanje, odnosno naplatu u robi, odnosno uslugama (u daljem tekstu: Odluka) u tački 1. stav 1. reči “Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom” zamenjuju se rečima: “Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija”. Dakle, od decembra 2020. godine, a u skladu sa odredbama Odluke, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija odobrava domaćem licu da robu koju uvozi, odnosno izvozi, kao i usluge u spoljnoj trgovini plati, odnosno naplati u robi ili uslugama (kompenzacioni poslovi), na osnovu podataka dostavljenih u skladu sa odredbama ove odluke. Radi se o pravno-tehničkoj korekciji i potrebi usklađivanja teksta Odluke sa zakonom kojim se uređuju ministarstva.

Tačkom 5. Odluke propisano je da je domaće lice dužno da, po okončanju kompenzacionog posla, napravi obračun o izvršenju tog posla. Do aktuelnih izmena Odluke, domaće lice bilo je dužno da dostavi obračun o izvršenju tog posla, kao i dokumentaciju na osnovu koje je obračun sastavljen, Ministarstvu finansija, u roku od 30 dana od dana završetka odobrenog posla. Počev od stupanja na snagu Odluke o izmenama Odluke o bližim uslovima za plaćanje, odnosno naplatu u robi, odnosno uslugama, domaće lice će ubuduće obračun o izvršenju kompenzacionog posla i dokumentaciju na osnovu koje je obračun sastavljen dostavljati Narodnoj banci Srbije, u skladu sa odredbama ove odluke.

Najzad, poslednja izmena tiče se Obrasca br. 4 (Obračun o izvršenju kompenzacionog posla), koji je odštampan uz Odluku i čini njen sastavni deo, a povezana je sa izmenom u tački 5. ove odluke. U obrascu br. 4 reči: “Ministarstvo finansija” zamenjuju se rečima: “Narodna banka Srbije”, a reči: “Overa Ministarstva finansija” zamenjuju se rečima: “Overa Narodne banke Srbije”.

Odluka o izmenama Odluke o bližim uslovima za plaćanje, odnosno naplatu u robi, odnosno uslugama objavljena je 11. decembra 2020. godine u “Službenom glasniku Republike Srbije”, u broju 149/2020, a stupa na snagu 19. decembra 2020. godine.

Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft