Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

20.
septembar
2019.
PDV

Ko može da ostvari poresko oslobođenje za otpremanje dobara u inostranstvo


Ko može da ostvari poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza za otpremanje dobara u inostranstvo?
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-920/2018-04 od 10.7.2019. god.)

Za izvoz dobara može da ostvari poresko oslobođenje samo obveznik PDV − vlasnik dobara koja se izvoze, ako poseduje dokaz o izvršenom izvozu dobara, tj. original ili overenu kopiju izvozne deklaracije izdate od strane nadležnog carinskog organa u skladu sa carinskim propisima, koja sadrži potvrdu da su dobra istupila sa teritorije Republike Srbije.

Naime, reč je o licu koje otprema dobara u inostranstvo i koje je u JCI za izvoz dobara (rubrika 2) navedeno kao pošiljalac/izvoznik − lice za čiji račun se podnosi deklaracija i koje je, u vreme prihvatanja deklaracije, vlasnik robe ili ima slična prava raspolaganja robom. Prema tome, obveznik PDV koji u JCI za izvoz dobara nije naveden kao pošiljalac/izvoznik − lice za čiji račun se podnosi deklaracija i koje je, u vreme prihvatanja deklaracije, vlasnik robe ili ima slična prava raspolaganja robom (rubrika 2), ne može da ostvari poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza iz člana 24. stav 1. tačka 2) Zakona.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft