Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

12.
oktobar
2021.
Carina

Izvoz i privremeni izvoz robe


Članom 139. Carinskog zakona propisano je da sva roba za koju postoji namera da se stavi u carinski postupak, osim u postupak slobodne zone, mora da bude obuhvaćena deklaracijom za taj carinski postupak. Pravilnikom o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku, u Prilogu 5, propisan je način popunjavanja rubrika JCI u zavisnosti od carinskog postupka za koji se roba deklariše – tranzit, izvoz, ponovni izvoz, privremeni izvoz, pasivno oplemenjivanje, stavljanje u slobodan promet, privremeni uvoz, aktivno oplemenjivanje, ponovni uvoz, carinsko skladištenje i uništenje robe.

Saglasno članu 236. Carinskog zakona, domaća roba koja se iznosi sa carinskog područja Republike Srbije stavlja se u postupak izvoza. Ova odredba se ne primenjuje na domaću robu:
  1. koja je stavljena u postupak pasivnog oplemenjivanja;
  2. koja je izneta sa carinskog područja Republike Srbije nakon što je bila stavljena u postupak upotrebe u posebne svrhe;
  3. koja je isporučena radi snabdevanja vazduhoplova i brodova uz oslobođenje od plaćanja poreza na dodatu vrednost ili akciza, bez obzira na odredište vazduhoplova ili broda, za koju se zahteva dokaz o takvoj isporuci;
  4. koja je stavljena u postupak unutrašnjeg tranzita;
  5. koja se kreće privremeno van carinskog područja Republike Srbije u skladu sa članom 137. ovog zakona
Način popunjavanja rubrika JCI za izvoz, kao što je već rečeno, propisan je Pravilnikom o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku. Prilikom realizacije postupka izvoza potrebno je imati u vidu i Odluku o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava, u čijim prilozima je navedena roba za čiji se uvoz, izvoz, odnosno tranzit pribavljaju isprave. Ranijim carinskim propisima, čija primena je prestala 17. juna 2019. godine, bilo je predviđeno da je uz deklaraciju za izvozni postupak, deklarant dužan da priloži sve isprave potrebne za tačan obračun izvoznih dažbina i primenu drugih mera za izvoz određene robe.

S druge strane, članom 240. Carinskog zakona propisano je da, ne isključujući primenu odredbe člana 223. ovog zakona, domaća roba koja je privremeno izvezena s carinskog područja Republike Srbije može se osloboditi od plaćanja uvoznih dažbina, pod uslovom da se ponovo uveze. Imajući u vidu ovu zakonsku odredbu, kao i način na koji je postupak privremenog izvoza bio regulisan u ranije važećim carinskim propisima, u slučaju kada se domaća roba privremeno izvozi sa namerom da se ponovo uveze u neizmenjenom stanju, to će se shodno primenjivati odredbe propisa o privremenom uvozu, a deklaracija za privremeni izvoz će se popuniti u skladu sa Pravilnikom o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku. Prema tome, jasno je i nedvosmisleno da je suština postupka privremenog izvoza, kao što i samo ime kaže, da se roba privremeno izveze i, nakon određenog roka, ponovo uveze, iz čega dalje sledi da je postojanje namere vraćanja predmetne robe činjenica od značaja za odlučivanje da li se može sprovesti postupak privrmenog izvoza ili ne.
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft