Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

12.
jul
2019.
Carina

Hijerarhija domaćih i međunarodnih akata


Saglasno članu 16. Ustava Republike Srbije, opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava i potvrđeni međunarodni ugovori sastavni su deo pravnog poretka Republike Srbije i neposredno se primenjuju. 

S druge strane, član 259. Carinskog zakona, propisuje da se odredbe ovog zakona ne primenjuju na plaćanje uvoznih dažbina za robu koja se uvozi, kao i na sprovođenje carinskog postupka ako je to drukčije uređeno međunarodnim ugovorom.
Prema tome, imajući u vidu prethodno navedeno, zaključak je da Carinski zakon daje primat međunarodnom ugovoru u odnosu na nacionalne odredbe, kada je u pitanju plaćanje uvoznih dažbina, odnosno sprovođenje carinskog postupka.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft