Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

21.
januar
2021.
Devizno poslovanje

Dopunjene dve odluke o kreditnim poslovima sa inostranstvom


U Službenom glasniku Republike Srbijebroj 3/21 od 15. januara 2021. godine objavljene su odluke kojima Narodna banka Srbije dopunjuje svoja dva podzakonska akta doneta na osnovu Zakona o deviznom poslovanju kojima se uređuju kreditni poslovi sa inostranstvom i to:
  1. Odluka o dopuni Odluke o načinu i uslovima korišćenja finansijskih kredita iz inostranstva za namene iz člana 21. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju,  i
  2. Odluka o dopunama Odluke o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu odobravati finansijske zajmove nerezidentima i davati jemstva i druga sredstva obezbeđenja po kreditnim poslovima sa inostranstvom i kreditnim poslovima između nerezidenata.
Prema dopuni Odluke o načinu i uslovima korišćenja finansijskih kredita iz inostranstva za namene iz člana 21. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju, rezidenti će, dakle, ubuduće imati mogućnost da otplate ili počnu otplatu kredita ili zajma uzetog od međunarodne finansijske organizacije u istim, posebnim rokovima kao i kada se radi o kreditoru sa sedištem, odnosno prebivalištem u državi članici Evropske unije, ukoliko su ispunjeni i  sledeći uslovi:
  • da je Republika Srbija član te međunarodne finansijske organizacije ili, alternativno, da je zaključila sporazum kojim se uređuju aktivnosti te međunarodne finansijske organizacije u Republici Srbiji;
  • da je akt o osnivanju međunarodne finansijske organizacije čiji je Republika Srbija član, odnosno sporazum kojim se uređuju aktivnosti međunarodne finansijske organizacije u Republici Srbiji, ratifikovan.
Shodno prvoj dopuni Odluke o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu odobravati finansijske zajmove nerezidentima i davati jemstva i druga sredstva obezbeđenja po kreditnim poslovima sa inostranstvom i kreditnim poslovima između nerezidenata, rezident – pravno lice ubuduće više nema obavezu da ugovori i od nerezidenta pribavi instrumente obezbeđenja naplate potraživanja u slučaju davanja jemstva i drugog sredstva obezbeđenja u korist nerezidenta - kreditora po kreditnim poslovima između drugog rezidenta i nerezidenata sa sedištem u državi članici Evropske unije. Istovremeno, napominjemo da pomenuta obaveza ostaje ukoliko rezident – pravno lice jemstvo i drugo sredstvo obezbeđenja daje po kreditnim poslovima između nerezidenata sa sedištem u državi članici Evropske unije ili po kreditnim poslovima između nerezidenata koji nemaju sedište u državi članici Evropske unije.

Drugom dopunom Odluke o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu odobravati finansijske zajmove nerezidentima i davati jemstva i druga sredstva obezbeđenja po kreditnim poslovima sa inostranstvom i kreditnim poslovima između nerezidenata, rezidenti je omogućeno da ubuduće, pod istim uslovima propisanim ovom odlukom, odobravaju finansijske zajmove i daju sredstva obezbeđenja međunarodnim finansijskim organizacijama, kao i kada takve poslove ugovaraju i obavljaju sa nerezidentima čije je sedište u državi članici Evropske unije, ali ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:
  • da je Republika Srbija član te međunarodne finansijske organizacije ili, alternativno, da je zaključila sporazum kojim se uređuju aktivnosti te međunarodne finansijske organizacije u Republici Srbiji;
  • da je akt o osnivanju međunarodne finansijske organizacije čiji je Republika Srbija član, odnosno sporazum kojim se uređuju aktivnosti međunarodne finansijske organizacije u Republici Srbiji, ratifikovan.
Odluka o dopuni Odluke o načinu i uslovima korišćenja finansijskih kredita iz inostranstva za namene iz člana 21. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju i Odluka o dopunama Odluke o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu odobravati finansijske zajmove nerezidentima i davati jemstva i druga sredstva obezbeđenja po kreditnim poslovima sa inostranstvom i kreditnim poslovima između nerezidenata stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, odnosno 23. januara 2021. godine.
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft