Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

4.
avgust
2020.
Carina

Da li uvoznik postaje vlasnik robe u trenutku stavljanja robe u slobodan promet, odnosno plaćanjem dažbina?


Da li  uvoznik postaje vlasnik robe u trenutku stavljanja robe u carinski postupak (C4 - stavljanje u slobodan promet) ili u momentu plaćanja carinskih dažbina?
 
Carinskom zakonu carinska deklaracija definisana je kao izjava ili radnja kojom lice, u propisanoj formi i na propisan način, zahteva da se roba stavi u određeni carinski postupak. Deklarant je definisan kao lice koje podnosi deklaraciju u svoje ime ili lice u čije ime se podnosi deklaracija.

Roba nad kojom treba da se sprovede carinski postupak mora da bude obuhvaćena deklaracijom za odgovarajući carinski postupak. Deklaracija, sa ispravama potrebnim radi primene propisa kojima je uređen carinski postupak za koji se roba prijavljuje, u pismenoj formi podnosi se na propisanom obrascu, mora da bude potpisana od strane njenog podnosioca i mora da sadrži podatke neophodne za primenu propisa kojima je uređen carinski postupak za koji se roba prijavljuje.

Pravilnikom o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku propisan je način popunjavanja deklaracije za carinske postupke. Prilikom deklarisanja robe za određeni carinski postupak, deklarant je dužan da carinskom organu podnese isprave koje predstavljaju pravni osnov za sprovođenje carinskog postupka nad predmetnom robom, tj. na osnovu tih isprava deklarant, pred carinskim organima, legitimiše svoj zahtev da se roba stavi u odgovarajući carinski postupak.

Prema tome, sprovođenje bilo kog carinskog postupka, pa i stavljanja robe u slobodan promet, ne određuje vlasništvo nad robom, tj. pitanje vlasništva nad robom odvojeno je od pitanja sprovođenja carinskog postupka. Kada je u pitanju popunjavanje deklaracije za stavljanje u slobodan promet, treba napomenuti da se u rubriku 8 upisuju podaci o primaocu robe, a primalac odnosno uvoznik robe je lice za čiji račun se podnosi deklaracija i koje je, u vreme prihvatanja deklaracije vlasnik robe ili ima slična prava raspolaganja robom.

Plaćanje carinskih dažbina, takođe, ne određuje vlasništvo nad robom, tim pre ako se ima u vidu da je Carinskim zakonom propisano da plaćanje može umesto dužnika da vrši treće lice.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft