Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

29.
oktobar
2020.
Akcize

Da li se obeležava akciznom markicom proizvod čije je pojedinačno pakovanja teže od 0,05 kg, a sadržaj količine kafe u tom proizvodu manji od 0,05 kg


Privredni subjekat čija je pretežna delatnost prerada mleka i proizvodnja sireva namerava da se bavi i uvozom napitaka i bezalkoholnih pića koji sadrže kafu iz tarifnog broja CT 2202 − da li postoji obaveza obeležavanja kontrolnom akciznom markicom navedenih proizvoda, čije je pojedinačno pakovanja teže od 0,05 kg, a sadržaj količine kafe u tom proizvodu manji od 0,05 kg?
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00585/2020-04 od 27.8.2020. god.)

Ministarstvo finansija dalo Objašnjenje Broj: 430-00-817/2017-04 od 12. decembra 2017. godineu kome je u delu 11. Obeležavanje kafe kontrolnim akciznim markicama, dato objašnjenje da kada uvoznik ili proizvođač, uvozi ili proizvodi npr. napitke i bezalkoholna pića što sadrže kafu, ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe (tarifni broj CT 2202), čija je ukupna neto težina gotovog proizvoda npr. 250 gr, a sadržaj neto mase kafe u tom proizvodu je npr. 8 gr, TAKAV PROIZVOD SE NE OBELEŽAVA KONTROLNOM AKCIZNOM MARKICOM.

Saglasno navedenim zakonskim i podzakonskim odredbama, kao i na osnovu navedenog Objašnjenja Ministarstva finansija, a kako se  radi o uvozu napitaka i bezalkoholnih pića koji sadrže kafu iz tarifnog broja CT 2202, čije je pojedinačno pakovanja teže od 0,05 kg, a sadržaj količine kafe u tom proizvodu manji od 0,05 kg, NE POSTOJI OBAVEZA OBELEŽAVANjA KONTROLNIM AKCIZNIM MARKICAMA NAVEDENIH PROIZVODA, nezavisno od toga što je ukupna neto težina gotovog proizvoda − pojedinačnog pakovanja kafe teže od 0,05 kg, pri čemu obveznik akcize − uvoznik kafe ima obavezu plaćanja akcize i to srazmreno neto masi kafe sadržane u navedenom gotovom proizvodu.

Izvor: 
Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, septembar 2020
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft