Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

28.
jul
2021.
PDV

Da li se i kako obracunava PDV na usluge prevoza?


Usluge transporta (prevoza) dobara su oporezive usluge pod uslovom da se prevoz obavlja na teritoriji Republike Srbije. Određivanje mesta prometa prevoznih usluga dobara vrši se u skladu sa članom 12. Zakona o PDV. Ako je u skladu sa članom 12. Zakona o PDV mesto prevoza Republika Srbija, prevozne usluge su predmet oporezivanja, ako je mesto prometa u skladu sa članom 12. Zakona o PDV inostranstvo, prevozne usluge nisu predmet oporezivanja.

Prema članu 12. stav 4. Zakona o PDV, ako se promet usluga vrši poreskom obvezniku, mestom prometa usluga smatra se mesto u kojem primalac usluga ima sedište ili stalnu poslovnu jedinicu, ako se promet usluga vrši stalnoj poslovnoj jedinici koja se ne nalazi u mestu u kojem primalac usluga ima sedište, odnosno mesto u kojem primalac usluga ima prebivalište ili boravište.

Prema članu 12. stav 2. Zakona o PDV, kada uslugu pruža lice koje je obveznik PDV u skladu sa ovim zakonom, poreskim obveznikom kojem se pruža usluga smatra se:
  1. svako lice koje obavlja delatnost kao trajnu aktivnost bez obzira na cilj obavljanja te delatnosti;
  2. pravna lica, državni organi, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave sa sedištem u Republici;
  3. strana pravna lica, državni organi, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, registrovani za plaćanje poreza na potrošnju u državi u kojoj imaju sedište
U skladu sa citiranim odrdbama zakona, kada uslugu prevoza dobara vrši obveznik PDV drugom obvezniku PDV koji se u skladu sa članom 12. stav 2. Zakona o PDV smatra poreskim obveznikom kome se usluga pruža, a čije je sedište u Republici Srbiji, mesto prometa prevoznih usluga je Republika Srbija, i to nezavisno gde se prevoz stvarno obavlja, u Republici, u inostranstvu ili u Republici i u inostranstvu. Kako je mesto prometa usluge Republika Srbija, na naknadu za taj prevoz  obveznik PDV dužan je da obračuna PDV.

Napominjemo da je za određene oporezive prevozne usluge članom 24. Zakona o PDV predviđeno poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza (prevozne usluge povezane sa uvozom, privremenim uvozom, izvozom i tranzitom dobara, zatim prevozne usluge koje su neposredno povezane sa unosom dobara u slobodnu zonu). Način i postupak ostvarivanja ovih poreskih oslobođenja bliže je propisan čl.79 do 101. Pravinika o PDV.

Prema članu 12. stav 6.  tačka 3) Zakona o PDV, izuzetno od st.4. i 5. člana 12. Zakona o PDV, ako se prevoz dobara vrši licu koje nije obveznik PDV, mestom prometa usluga smatra se mesto u gde se prevoz obavlja. Ako se prevoz dobara obavlja u Republici Srbiji, te usluge podležu plaćanju PDV. Ako se prevoz dobara obavlja u inostranstvu, te usluge nisu predmet oporezivanja.A ako se prevoz obavlja i u Republici i u inostranstvu, odredbe ovog zakona primenjuju se samo na deo prevoza izvršen u Republici.
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft