Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

8.
februar
2019.
Carina

Da li način uvoza robe određuje vlasništvo nad robom?


U članu 84. Carinskog zakona propisano je da roba nad kojom treba da se sprovede carinski postupak mora da bude obuhvaćena deklaracijom za taj carinski postupak. Deklaracija, sa ispravama potrebnim radi primene propisa kojima je uređen carinski postupak za koji se roba prijavljuje, u pismenoj formi podnosi se na propisanom obrascu, mora da bude potpisana od strane njenog podnosioca i mora da sadrži podatke neophodne za primenu propisa kojima je uređen carinski postupak za koji se roba prijavljuje. U članu 5. stav 1. tačka 18. istog zakona, deklarant je definisan kao lice koje podnosi deklaraciju u svoje ime ili lice u čije ime se podnosi deklaracija. Prilikom deklarisanja robe za određeni carinski postupak, deklarant je dužan da carinskom organu podnese isprave koje predstavljaju pravni osnov za sprovođenje carinskog postupka nad predmetnom robom, tj. na osnovu tih isprava deklarant, pred carinskim organima, legitimiše svoj zahtev da se roba stavi u odgovarajući carinski postupak.

Pri tome, treba imati u vidu da sprovođenje bilo kog carinski dozvoljenog postupka, pa i stavljanja robe u slobodan promet, ne određuje vlasništvo nad robom, tj. pitanje vlasništva nad robom odvojeno je od pitanja sprovođenja carinskog postupka, što dalje znači da jedna kompanija može deklarisati robu, koja je vlasništvo inostranog partnera, za stavljanje u slobodan promet, pri čemu pravo svojine nad robom ostaje nepromenjeno (vlasništvo inostranog partnera). Pri tome, potrebno je da deklaracija bude popunjena u skladu sa Pravilnikom o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku i da uz deklaraciju budu podnete sve isprave potrebne za primenu propisa kojima je uređen carinski postupak za koji se roba prijavljuje, uključujući i ugovor sa inostranim partnerom.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft