Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

30. novembar 2021. Carina Povraćaj robe
27. novembar 2021. Carinska tarifa CARINSKA TARIFA ZA 2022 GODINU
26. novembar 2021. Bezbednost hrane NOVO: Pravilnik o kvalitetu soli za ishranu ljudi
30.
novembar
2021.
Carina

Povraćaj robe


Kupac  zeli da vrati robu nazad koju je kupio u periodu  od proteklih dve godine iz raloga sto mu taj artikal vise ne odgovara ili ne treba a sa druge strane  prodavac je saglasan da se roba vrati nazad.
  1. Da li prodavac ima  pravo da trazi oslobadjanje od uvoznih dazbina ?
  2. Šta je jos od dodatne dokumentacije potrebno da bi se sproveo carinski postupak povraćaja robe  ako se već ima zahtev sa specifikacijom robe koja se vraća (faktura, kolicina, vrednost) saglasnosti za vracanje i odgovrajuce carinske deklaracije po kojim je roba prethodno bila izvezena?
Odgovor:

Članom 175. Carinskog zakona propisano je da strana roba koja je namenjena za stavljanje na tržište Republike Srbije ili je namenjena za privatnu upotrebu ili potrošnju unutar carinskog područja Republike Srbije stavlja se u slobodan promet.

Stavljanje robe u slobodan promet podrazumeva sledeće:
  1. naplatu obračunate uvozne dažbine;
  2. naplatu, po potrebi, ostalih dažbina, u skladu sa posebnim propisima koji se odnose na naplatu tih dažbina;
  3. primenu mera trgovinske politike i zabrana i ograničenja ako se ne primenjuju pre stavljanja robe u slobodan promet; i
  4. izvršavanje ostalih formalnosti utvrđenih za uvoz robe.
Prema tome, zakonsko je pravilo da stavljanje robe u slobodan promet podrazumeva, između ostalog, plaćanje svih propisanih uvoznih dažbina. U vezi sa tim, međutim, treba pomenuti institut vraćene robe (ranija zakonska terminologija govori o povraćaju robe).

Naime, prema članu 232. Carinskog zakona, domaća roba koja se iznosi sa carinskog područja Republike Srbije stavlja se u postupak izvoza. Carinarnica izvoza je carinarnica kojoj se podnosi izvozna deklaracija, a izlaznom carinarnicom se smatra carinarnica nadležna za mesto na kojem roba napušta carinsko područje Republike Srbije u smeru odredišta izvan tog područja.

Međutim, i pored toga što je sproveden postupak izvoza i domaća roba stvarno napustila carinsko područje Republike Srbije, dešava se, u praksi, da ta roba bude vraćena na carinsko područje Republike Srbije i tada govorimo o povraćaju robe.

Naime, prema članu 177. Carinskog zakona za stranu robu, koja je prvobitno bila izvezena kao domaća roba sa carinskog područja Republike Srbije i koja se vraća na to područje u roku od tri godine i deklariše za stavljanje u slobodan promet, na zahtev lica, odobrava se oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina. Ova odredba se primenjuje čak i ako vraćena roba predstavlja samo deo robe prvobitno izvezene sa carinskog područja Republike Srbije. Pri tome, zakon kaže da se rok od tri godine može produžiti u slučaju posebnih okolnosti.

Treba imati u vidu vrlo bitnu činjenicu, a to je da se ovo oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava samo ako je roba vraćena u stanju u kome je izvezena.

Roba se smatra vraćenom u stanju u kome je izvezena ako, nakon što je izvezena iz carinskog područja Republike Srbije, nije bila predmet nikakvog tretmana ili rukovanja, osim onog kojim se menja samo njen izgled ili onog koji je neophodan za njenu popravku, vraćanje u ispravno stanje ili održavanje u ispravnom stanju. Roba se smatra vraćenom u stanju u kome je izvezena ako je, nakon što je izvezena iz carinskog područja Republike Srbije, bila predmet tretmana ili rukovanja, osim onog kojim se menja samo njen izgled ili onog koji je neophodan za njenu popravku, vraćanje u ispravno stanje ili održavanje u ispravnom stanju, ali je, nakon što je otpočet taj tretman ili rukovanje, postalo jasno da takav tretman ili rukovanje nisu primereni za predviđenu upotrebu robe.

Oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina ostvaruje se na osnovu dokaza kojima se utvrđuje da su uslovi za oslobođenje ispunjeni.

Deklarant carinskom organu, kojem se podnosi deklaracija za stavljanje u slobodan promet, stavlja na raspolaganje informacije na osnovu kojih se  utvrđuje da su ispunjeni uslovi za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina. Ove informacije podrazumevaju sledeće, odnosno mogu se dostaviti na jedan od sledećih načina:
  1. pristup relevantnim podacima iz deklaracije ili deklaracije za ponovni izvoz na osnovu kojih je vraćena roba prvobitno izvezena ili ponovo izvezena iz carinskog područja Republike Srbije;
  2. štampani primerak deklaracije ili deklaracije za ponovni izvoz, overen od strane nadležnog carinskog organa, na osnovu kojih je vraćena roba prvobitno izvezena ili ponovo izvezena iz carinskog područja Republike Srbije;
  3. dokument koji je izdao nadležni carinski organ, sa relevantnim podacima iz te deklaracije ili deklaracije za ponovni izvoz.
Ako se na osnovu informacija koje su dostupne nadležnom carinskom organu utvrdi da je roba deklarisana za stavljanje u slobodan promet prvobitno izvezena iz carinskog područja Republike Srbije i u tom trenutku je ispunjavala uslove za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina kao vraćena roba, informacije se neće zahtevati.

Na zahtev carinskog organa kod kojeg se vraćena roba deklariše za stavljanje u slobodan promet, izvozni carinski organ dostavlja sve informacije koje ima na raspolaganju i kojima se utvrđuje da su ispunjeni uslovi za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina za tu robu.
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft