Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaEkologija

Vesti

20.
jul
2022.
Porezi

Zastarelost poreske obeveze


Zastarelost poreske obeveze 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-01380/2021-04 od 28.06.2022. god.)
  1. Saglasno odredbama ZPPPA, pravo nadležnog poreskog organa na naplatu poreske obaveze zastareva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče, tj. od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je ta obaveza poreskog dužnika dospela za plaćanje.
    Ukoliko je nadležni poreski organ protiv poreskog dužnika preduzimao radnje u cilju naplate poreske obaveze, rok zastarelosti prava na naplatu se prekidao svakom radnjom poreskog organa preduzetom protiv poreskog dužnika u cilju naplate i posle prekida počinjao da teče iznova, a vreme koje je proteklo pre prekida nije se računalo u zakonom određeni rok za zastarelost.
  2. Pravo na naplatu poreske obaveze, uvek zastareva u roku od deset godina od isteka godine u kojoj je porez trebalo naplatiti, osim u slučajevima iz člana 114z ZPPPA
  3. Shodno odredbama ZPPPA, Poreska uprava u slučaju prestanka poreske obaveze zastarelošću poreza, donosi rešenje o tome.
  4. Nadležni poreski organ u svakom konkretnom slučaju proverava i utvrđuje činjenično stanje u pogledu zastarelosti poreske obaveze, da li je bilo prekida, odnosno zastoja zastarelosti i da li je, u vezi sa tim, došlo do zastarelosti poreske obaveze po osnovu zastarelosti.
Izvor:  Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jun 2022.
Commercium.rsCopyright © 2022, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft