Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

30.
jun
2021.
Veterinarska kontrola

Uslovi za uvoz/izvoz proizvoda koji sadrže sirovine biljnog i animalnog porekla


Da li je za konditorske proizvode koji sadrže mleko, maslac, jaja (na primer: keks sa maslacem, keks sa mlekom, krekeri sa slaninom u prahu < 0,1% itd) a koji su čuvaju na sobnoj temperature, potreban veterinarski sertifikat tj potvrda?

U skladu sa Uredbama 2019/625 i 2020/2235, sledeći su zahtevi sertifikacije:
 • Keks sa maslacem i keks sa mlekom koji su održivi na sobnoj temperaturi, izvoze se bez sertifikata, ali uz potvrdu (videti dole sadržaj)  izvoznika koja sadrži dosta elemenata sertifikacije.
 • Važno je naglasiti da mleko i proizvodi od mleka, uključujući i maslac,  koji se ugradjuju u keks moraju da potiču iz EU odobrenih objekata u Srbiji ili da su uvezeni iz objekata iz zemalja članica ili iz Trećih zemalja koji imaju EU odobrene objekte;.
 • Kreker sa slaninom i u tako maloj količini (< 0,1)  prati veterinarski sertifikat. Takodje, kao i u prethodnom slučaju, slanina mora da potiče iz EU objekta.
 • Sve sirovine/proizvodi koji se ugradjuju u konditorske proizvode ili bilo koje druge proizvode, moraju da budu preradjeni proizvodi životinjskog porekla (jaja u prahu ili pasterizovana jaja, proizvodi od mleka, proizvodi od mesa  itd), bez obzira na održivost na sobnoj temperaturi) 
Privatna potvrda (nije propisan obrazac) mora da sadrži sledeće podatke:
 • informacije o pošiljaocu i primaocu uvezene robe;
 • spisak proizvoda biljnog porekla i prerađenih proizvoda životinjskog porekla sadržanih u mešovitim proizvodima, navedenih opadajućim redom količine zabeležene u trenutku njihove upotrebe u proizvodnji mešovitog proizvoda;
 • broj odobrenja (u Srbiji veterinarski kontrolni broj) objekta za proizvodnju prerađenih proizvoda životinjskog porekla koji je ugradjen u mešoviti proizvod, 
Privatnom potvrdom potvrđuje se da je:
 • treća zemlja ili njena regija koja proizvodi mešoviti proizvod navedena je na listi za barem jednu od sledećih kategorija proizvoda životinjskog porekla: 
  • mesni proizvodi;
  • mlečni proizvodi ili proizvodi na osnovi kolostruma;
  • proizvodi ribarstva;
  • proizvodi od jaja;
 • objekat koji proizvodi mješovite proizvode ispunjava higijenske standarde koji su priznati kao standardima iz Uredbe (EZ) br. 852/2004  (u RS transponovana u Pravilniku o uslovima za higijenu hrane, SG RS br. 73/2010);
 • mešoviti proizvod nije potrebno skladištiti ili prevoziti na kontrolisanoj temperaturi; 
 • prerađeni proizvodi životinjskog porekla  sadržani u mešovitom proizvodu potiče iz trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren izvoz tih prerađenih proizvoda životinjskog porekla   u Uniju ili iz Unije i dobiveni su iz objekata sa liste;
 • prerađeni proizvodi životinjskog podrijetla koji se upotrebljavaju u mešovitom proizvodu podvrgnuti su barem obradi predviđenoj za te proizvode u skladu s Odlukom Komisije 2007/777/EZ i Uredbom Komisije (EU) br. 605/2010 (temperatura iznad 70C) , uz kratko navođenje svih postupaka kojima su bili podvrgnuti i temperatura koje su primenjene na proizvod.
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft