Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaEkologija

Vesti

19.
jul
2021.
Carinska tarifa

Svrstavanje po Carinskoj tarifi - vodeni rastvor koji se dobija termičkom razgradnjom dekstroze


U "Službenom listu Evropske unije" broj C 289 od 19. 7. 2021 godine, objavljena je Presuda Suda od 3. 6. 2021. – Tarifno svrstavanje – Kombinovana nomenklatura – Tarifni podbrojevi 1702 90 95, 2912 49 00 i 3824 90 92 – Vodeni rastvor

Izreka 

Kombinovanu nomenklaturu iz Priloga I. Uredbi Veća (EEZ) br. 2658/87 od 23. jula 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi, u verziji koja proizlazi iz Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1101/2014 od 16. oktobraa 2014., treba tumačiti na način da se vodeni rastvor koji se dobija termičkom razgradnjom dekstroze, a sastoji se, između ostalog, od aldehida i ketona rastvorljivih u vodi, ne svrstava u tarifni podbroj 1702 90 95 KN-a – koji obuhvata, između ostalog, invertni šećer i ostale šećere i šećerne sirupe s masenim udelom fruktoze u suvom stanju 50 %, nerazvrstane u druge tarifne podbrojeve pod tarifnim brojem 1702 KN-a – niti u tarifni podbroj 2912 49 00 KN-a, koji obuhvata „ostale” aldehid alkohole, aldehid etere, aldehid fenole i aldehide s drugom kiseonikovom grupom, nego u tarifni podbroj 3824 90 92 KN-a, koji obuhvata „hemijske proizvode ili preparate, koji se sastoje pretežno od sastojaka organskog porekla, nespomenute niti uključene na drugom mestu”, „u tečnom stanju pri 20oC”, pod uslovom da je eventualna prehrambena vrednost tog rastvora od sekundarne važnosti u odnosu na njegovu funkciju hemijske materije i prehrambenog aditiva. U "Službenom listu Evropske unije" broj C 182 od 10.05.2021 godine, objavljena je Presuda Suda od 10. marta 2021. – Tarifno svrstavanje – Kombinovana nomenklatura – Tarifni brojevi 3004 i 3808Rastvor za spot-on primenu za mačke protiv infestacije buvama i krpeljima:

 

Izreka

Kombinovanu nomenklaturu koja je sadržana u Prilogu I. Uredbi Veća (EEZ) br. 2658/87 od 23. jula 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi, u verziji koja proizlazi iz Uredbe Komisije (EU) br. 1101/2014 od 16. oktobra 2014. treba tumačiti na način da je proizvod koji se sastoji od rastvora za mačke i koji se nanosi na kožu (spot-on) putem ampula (0,5 ml) i koji sadrži aktivnu materiju fipronil (50 mg po ampuli) i pomoćne materije poput butilhidroksianisola E 320, butilhidroksitoluena E 321, benzil alkohola i dietilen glikol monoetil etera, pod uslovom da sud koji je uputio zahtev oceni sve činjenice kojima raspolaže, obuhvaćen tarifnim brojem 3808 te nomenklature kao „insekticid”.

 U "Službenom listu Evropske unije" broj C 271 od 17.08.2020 godine, objavljena je Presuda Suda - Tarifno svrstavanje – Tarifni broj 7407  – Šipke i profili od bakra Toplovaljane poluge od bakra ili legure bakra pravougaonog oblika:


Izreka 

 

Tarifni broj 7407 kombinovane nomenklature iz Priloga I. Uredbe Veća (EEZ) br. 2658/87 od 23. jula 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi, u verziji koja proizlazi iz Uredbe Komisije (EU) br. 1006/2011 od 27. septembra 2011., treba tumačiti na način da toplovaljane poluge od bakra ili legure bakra pravougaonog oblika čija je debljina veća od jedne desetine širine, ali čiji poprečni presek sadrži nepravilne pore, praznine i pukotine mogu biti obuhvaćene tim tarifnim brojem.U "Službenom listu Evropske unije" broj C 240 od 20.07.2020 godine, objavljena je Presuda Suda - Tarifno svrstavanje - Kombinovana nomenklatura - Tarifni podbroj 8525 80 91 - Digitalni fotoaparati - Videokamere (kamkorderi) - Digitalna videokamera koja može snimati i čuvati nepokretne slike i videosekvence kvaliteta rezolucije niže od 800 × 600 piksela)


Izreka

 

Kombinovanu nomenklaturu, koja se nalazi u Prilogu I. Uredbi Veća (EEZ) br. 2658/87 od 23. jula 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi, u verzijama koje uzastopno proizlaze iz Uredbe Komisije (EZ) br. 1031/2008 od 19. septembra 2008., Uredbe Komisije (EZ) br. 948/2009 od 30. septembra 2009., Uredbe Komisije (EU) br. 861/2010 od 5. oktobra 2010., Uredbe Komisije (EU) br. 1006/2011 od 27. septembra 2011. i Uredbe Komisije (EZ) br. 927/2012 od 9. Oktobr 2012., treba tumačiti na način da su tarifnim podbrojem 8525 80 91 kao „videokamere (kamkorderi)” obuhvaćene digitalne videokamere koje imaju dvostruku funkciju, odnosno istovremeno snimanje i čuvanje nepokretnih slika i videosekvenci, iako, kad je reč o videosekvencama, te kamere omogućuju samo snimanje i čuvanje takvih sekvenci kvaliteta rezolucije slike niže od 800 × 600 piksela, ako je glavna funkcija tih digitalnih videokamera snimanje i čuvanje takvih sekvenci, što je na sudu koji je uputio zahtev da proveri.U "Službenom listu Evropske unije" broj C 215 od 29.06.2020 godine, objavljena je Presuda Suda - Tarifno svrstavanje - Tarifni broj 8901 - Brodski trup - Plovidba morem - Plovila konstruirana za plovidbu [otvorenim] morem - Pojam

 

Izreka

Dodatnu napomenu 1. Glava 89. Kombinovane nomenklature koja je sadržana u Prilogu I. Uredbe Veća (EEZ) br. 2658/87 od 23. jula 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi, u verziji koja proizlazi iz Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2008 od 19. septembra 2008., treba tumačiti na način da pod pojmom „plovila konstruirana za plovidbu [otvorenim] morem” iz te dodatne napomene nisu obuhvaćena plovila koja zbog osobina svojstvenih njihovoj konstrukciji mogu ploviti samo na oko 21 nautičku milju od obale u teškim vremenskim uslovima.U "Službenom listu Evropske unije" broj C 370 od 31.10.2019 godine, objavljena je sledeća Napomena s objašnjenjem kombinovane nomenklature Evropske unije:

 
9503 00 70

kompleti/setovi za kreativnost namenjeni deci za izradu mozaika. Sastoje se od unapred štampanih kartonskih papira/kartica i različitih samoljepljivih ukrasa koji se pričvršćuju na kartice (na primer mali obojeni komadi pene i raznobojne plastične šljokice). Mogu sadržati i druge manje artikle poput stalka. Namenjeni su za zabavu dece i razvoj njihove percepcije oblika i boja

te njihovih finih motoričkih veština. U "Službenom listu Evropske unije" broj C 350 od 16.10.2019 godine, objavljena je sledeća Napomena s objašnjenjem kombinovane nomenklature Evropske unije:

  
1008 90 00 

ostale žitarice 

Ovaj podbroj obuhvata šćir (amarant, takozvanu pseudožitaricu), koji je seme (zrno) biljke koja nije trava. Njegova upotreba i prehrambeni sastav uporedivi su s upotrebom i sastavom žitarica. U "Službenom listu Evropske unije" broj C 341 od 09.10.2019 godine, objavljene su sledeće Napomene s objašnjenjem kombinovane nomenklature Evropske unije:

 

0305 20 00

jetra, ikra i mleč od ribe, sušena, dimljena, soljena ili u salamuri 

Ovaj podbroj među ostalim obuhvata soljenu ikru namenjenu za proizvodnju kavijara ili zamenu kavijara. Ta je ikra neprikladna za direktnu konzumaciju kao kavijar ili zamena kavijara. Iako može biti namenjena za ishranu ljudi, ne može se konzumirati kao kavijar ili zamena kavijara u stanju u kojem je uvezena bez dalje prerade. Takva prerada uključuje, na primer, dodatno čišćenje kako bi se odstranili zaostali organi ili ispiranje kako bi se smanjio sadržaj soli, čime bi proizvod postao prikladan za ishranu ljudi.

Iz ovog se podbroja isključuje ikra prikladna za konzumaciju kao kavijar ili zamena kavijara (tarifni broj 1604) 

1604 31 00 i 1604 32 00 

kavijar i zamene kavijara

 

Ovi podbrojevi obuhvataju i smrznute proizvode 

 

  U "Službenom listu Evropske unije" broj C 307 od 11.9.2019 godine, objavljene su sledeće Napomene s objašnjenjem kombinovane nomenklature Evropske unije:

4202 91 80 i 4202 92 19 i 4202 92 98 i 4202 99 00  ostalo 
Ti podbrojevi obuhvataju i takozvane “vreće za odeću” namenjene prevozu odeće. Te su vreće izrađene od trajnih materijala i prikladne su za dugotrajnu upotrebu. Opremljene su ručkom ili ručkama za nošenje. Uopšte, kako bi se olakšao prevoz, vreće je moguće preklopiti i zatim međusobno spojiti preklopljene polovice dugmićima, spojnicama ili patentnim zatvaračima. Uobičajeno je da na prednjoj strani imaju patentni zatvarač te su obično opremljene dodatnim zatvaračima, pregradama, džepovima itd.

Međutim, iz tih podbrojeva isključene su jednostavne “vreće za odjeću” koje služe za čuvanje i/ili zaštitu i/ili kratkotrajni prevoz odeće (na primer nakon hemijskog čišćenja) (svrstavanje na osnovu materijala od kojeg su izrađene, obično tarifni broj 3926 ili 6307). Videti i Objašnjenja HS-a za tarifni broj 6307 pod (6). Te vreće obično nisu opremljene ručkama i obično su opremljene samo sa patentnim zatvaračem sa prednje strane za stavljanje odeće i sa otvorom za umetanje vešalice za odeću
.”


U "Službenom listu Evropske unije" broj C 179 od 24.5.2019 godine, objavljene su sledeeće Napomene s objašnjenjem kombinovane nomenklature Evropske unije:

 • za tar.podbroj: 7019 39 00 Ostalo 
 • za tar.podbroj:  7018 20 00 Staklene kuglice preseka ne većeg od 1 mm 
 • za tar.podbroj:  8205 40 00 Odvijači
 • za tar.podbroj:  8544 70 00 Kablovi od optičkih vlakana  


Evropska komisija je u „Službenom listu Evropske unije“ broj C 119 od 29. marta 2019. godine, objavila novi Dopunski komentar Kombinovane nomenklature Evropske unije.

 

Dopunski komentar CN se objavljuje u skladu sa članom 9. stav 1. Uredbe Saveta (EEZ) broj 2658/87 od 23. jula 1987. godine o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi u „Službenom listu Evropske unije“.

 

CN oznake na koje se odnosi Dopunski komentar CN su u skladu sa oznakama sadržanim u Kombinovanoj nomenklaturi za 2019. godinu (Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2018/1602, objavljena u „Službenom listu Evropske unijeˮ, broj L 273 od 31. oktobra 2018. godine). 

 

Novi Dopunski komentar CN sadrži u sebi sve izmene i dopune Dopunskog komentara CN iz 2015. godine („Službeni list Evropske unije“ broj C 76, od 4.3.2015. godine) koje su donete i objavljene u međuvremenu, zaključno sa izmenama i dopunama objavljenim do 4. januara 2019. Godine.

 

Napominjemo da je na sednici Vlade održanoj 31. januara 2019. godine usvojen Zaključak Vlade 05 broj: 337-904/2019, kojim je prihvaćen tekst Dopunskog komentara CN iz 2015. godine, koji je sastavni deo ovog zaključka, te da je on objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 011 od 20. februara 2019. godine.U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 011 od 20.02.2019 godine, objavljen je Dopunski komentar Kombinovane nomenklature Evropske unijeU "Službenom listu Evropske unije" broj C 327 od 17.09.2018 godine, objavljene su sledeeće:

 1. Napomene s objašnjenjem kombinovane nomenklature Evropske unije (tar.br.2202)ovde
 2. Napomene s objašnjenjem kombinovane nomenklature Evropske unijeovde
 3. Napomene s objašnjenjem kombinovane nomenklature Evropske unije (tar.podbroj 3906 90 90)ovde


U "Službenom listu Evropske unije" broj C 305 od 30.08.2018 godine, objavljene su sledeeće:

 1. Napomene s objašnjenjem kombinovane nomenklature Evropske unije (tar.br.9401 i 9403)ovde
 2. Napomene s objašnjenjem kombinovane nomenklature Evropske unije (tar.br.9403)ovde


U "Službenom listu Evropske unije" broj C 191 od 05.06.2018 godine, objavljene su sledeeće:

 1. Napomene s objašnjenjem kombinovane nomenklature Evropske unijeovde
 2. Napomene s objašnjenjem kombinovane nomenklature Evropske unijeovde
 3. Napomene s objašnjenjem kombinovane nomenklature Evropske unijeovde


U "Službenom listu Evropske unije" broj C 186 od 31.05.2018 godine, objavljene su Napomene s objašnjenjem kombinovane nomenklature Evropske unijeovdeU "Službenom listu Evropske unije" broj L 91 od 09.04.2018 godine, objavljena je izmena Kombinovane nomenklature Evropske unijeovdeU "Službenom listu Evropske unije" broj L 91 od 09.04.2018 godine, objavljena je izmena Kombinovane nomenklature Evropske unijeovdeU "Službenom listu Evropske unije" broj L 83 od 27.03.2018 godine, objavljena je izmena Kombinovane nomenklature Evropske unijeovdeU "Službenom listu Evropske unije" broj L 71 od 14.03.2018 godine, objavljena je izmena Kombinovane nomenklature Evropske unijeovdeU "Službenom listu Evropske unije" broj C 95 od 13.03.2018 godine, objavljena je Napomena s objašnjenjem kombinovane nomenklature Evropske unijeovdeU "Službenom listu Evropske unije" broj C 34 od 31.01.2018 godine, objavljena je Napomena s objašnjenjem kombinovane nomenklature Evropske unijeovdeU "Službenom listu Evropske unije" broj L 22 od 26.01.2018 godine, objavljena je izmena u nomenklaturi carinske tarifeovdeU "Službenom listu Evropske unije" broj C 007 od 10.01.2018 godine, objavljena je izmena u nomenklaturi carinske tarifeovdeU "Službenom listu Evropske unije" broj C 321 od 28.09.2017 godine, objavljena je izmena u nomenklaturi carinske tarifeovdeU "Službenom listu Evropske unije" broj C 305 od 15.09.2017 godine, objavljena je izmena u nomenklaturi carinske tarifeovdeU "Službenom listu Evropske unije" broj L 344 od 17.12.2016.godine, objavljena je sledeća izmena u nomenklaturi carinske tarifeovdeU "Službenom listu Evropske unije" broj L 336 od 10.12.2016.godine, objavljena je sledeća izmena u nomenklaturi carinske tarife:

U glavi 95 drugog dela kombinovane nomenklature iz Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87 unosi se sledeća dodatna napomena 1.: 

 1. Podbroj 9505 10 obuhvata:

(a) proizvode koji su opšte prepoznati za upotrebuu vreme božićnih praznika i koji se isključivo proizvode i dizajniraju kao proizvodi za božićne praznike.

To su:

(1) proizvodi povezani s Hristovim rođenjem (tj. proizvodi za tradicionalne božićne jaslice), npr. figurice, životinje, vitlajemske zvijezde, tri kralja i prizori Hristovog rođenja;

(2) proizvodi prepoznati za upotrebu za božićne praznike zahvaljujući dugotrajnim nacionalnim tradicijama, npr.:

 • veštačka božićna jelka,
 • božićne čarape,
 • veštačke božićne klade,
 • božićni smotuljci,
 • Bozić Bate sa sankama ili bez njih,
 • božićni anđeli.

Podbroj ne uključuje proizvode za zimsko razdoblje koji su primereni za opštiju upotrebu kao ukrasi u tom razdoblju jer njihova objektivna obeležja upućuju na to da se ne upotrebljavaju isključivo za božićne praznike već uglavnom kao ukrasi u zimskom razdoblju, npr. sige, snežni kristali, zvezde, sobovi, crvendaći, snegovići i druge slike iz zimskog razdoblja, bez obzira na to upućuju li boje, odeća itd. na povezanost s Božićem;


(b) ukrasne proizvode za božićna drvca.


To su proizvodi dizajnirani za vešanje na božićnu jelku (tj. lagani proizvodi od uglavnom neizdržljivog materijala dizajnirani za ukrašavanje božićne jelke). Ti proizvodi moraju biti povezani s Božićem.” U "Službenom listu Evropske unije" broj L 89 od 06.04.2016.godine, objavljene su sledeće izmene u nomenklaturi carinske tarife:

 1. U glavi 22. Carinske tarife uneta je doatna napomena 13ovde
 2. U glavi 4. Carinske tarife unete su dodatne napomene 3. i 4.ovde  

Commercium.rsCopyright © 2022, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft